Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
8 invoee. en bevestig. v. h. cheistendom.
overige nederlandsehe provineiën, en hingen met deze, en derhalve
met Prankrijk en (Jermanië, te zamen.
Daar Karei de Groote tevens het Noordelijk Italië bezat en
Eome in zijn magt had, herstelde hij het westersch-romeinsohe
rijk, en liet zich door den heiligen vader de keizerskroon op het
hoofd zetten.
De keizer omringde zich steeds van de bekwaamste menschen
in ieder vak; hij was ter bevordering van het algemeen belang
bijzonder werkzaam.
Voor monasteriën en «scholen werd meer en meer zorg gedragen.
In vele kloosters , middelerwijl opgekomen, en vooral bij Karei
den Groote ten hove beoefende men de letteren. Deze oefe-
ningen geschiedden nogtans door middel van het Latijn, en liepen
ten voordeele der algemeene kerkelijke letterkunde, die slechts
gedeeltelijk en door vertaling tot het volk kon afdalen.
Men merke intusschen op, dat de Merovingische koningen fränkische
of duitsche mannen waren. Ook Karei de Groote, de eerste der
Karolingiërs, was een Germaan, uit het nederlandsehe geslacht
der Pepijnen. Die lieden waren aan de Maas te huis , en spraken
de taal van het land , \ner verdere beoefening zij zochten aan te
moedigen. Karei de Groote deed tot dat einde eene spraakkunst
vervaardigen. Hij stierf in 814.
Psalmen. Kerkliederen.
Men vertaalde eenige kerkliederen en het boek der Psalmen ;
doch de taal dier overzetting , waarin meer werken van stichte-
lijken inhoud geschreven werden, was meer Prankisch en Neder-
duitsch, dan Nederlandsch, Vlaamsch of Hollandsch.
Wettelijke verordeningen werden voortdurend in het Latijn op-
gesteld en uitgegeven. De Priezen bragten ze voor eigen gebruik
in hunne landtaal over.
Verder was Priesland, ofschoon op een' min vernederenden
voet onderworpen, en dus veel vrijer dan de overige Neder-
landen, nog te weinig ontwikkeld, om grooten prijs te stellen
op letterkundige voortbrengselen. Elders, waar het leenstelsel
in volle werking bleef, en de bevolking, onder eenige weinige aan-
zienlijken, in staat van lijfeigenschap en slavernij verkeerde, be-
stond cr, ondanks de algemeene verspreiding van het christendom,
voor de letteren schier geen vooruitzigt. Alleen de geestelijke