Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
PKOZA. LEVENS DEE HEILIGEN. 133
Zoo als Sint Pranoiscus tot de vogelen, zoo preekte Sint Antonius
van Padua tot de visschen; //eene lieflijke legende, zegt de uit-
gever der VerzameHng van Nederl. Froza Stukken, en waardoor
dezen raedgezel in de overlevering verheerlijkt wordt.// Wij be-
schouwen ook dit opstel uit een geheel ander oogpunt, maar
nemen het nogtans met groot genoegen over.
//Onse lieve Heer, die altoes die sonderlinghe vrienden, die hi
wtvercoren hevet ende die hem tot hem mit al hare vermoghen
altoes bieden, dien doet hi gheern werdicheit voer sinen hemel-
sohen vader, ende oec mede voer die menschen,— die hevet
Anthonius sinen knecht mit wonderliken werken verciert hier in
der werelt, ende sonderlinghe hier op dit passe, als hem ghe-
schiede totter stat van Caminum 1). Want hi sonderlinghe ghe-
nade hadde te prediken dat woert Gods, dat hi oec veel mensehen
daermede tot Gode tocch, soe dat hem eens gheviel te prediken
den volc, dat inder stat van Caminum woende, ende was een
seer hart volc; ende doe hi daer bynnen der stat ghecomenwas,
so vernam hi wel die hartheit haers herten, ende begonde hem
mit sueten woerden te leren den wech haerre salieheit, ende hi
hadde een groet medeliden mitten verkeerden, boesen volc. Si
waren so verhart, dat si van sijnie leringhe niet en worden ver-
betert, ende worden tot meerre verkeertheit ghescicket, ende in
hemselven verhart als een steen, ende versmaden sijn lere. Daer
so ghinc Anthonius wttcr stat, ende, want si hem niet wouden
horen, die redelike creaturen bieten, so wrochte God doer hem,
als hi dede doer die ezellynne, die den propheet Balara leerde;
so worden die boese memïchen gheleert overmits den wonder dat
God wrochte doer die visschen, overmits Anthonium sinen knecht.
AVant doe Anthonius wtter stat was, so ghinc hi niet verre van-
daer opten over van den water, dat an die stat liep, ende riep
die onredelike visschen, die daer in dien water waren, dat si
quamen totten over ende hoerden dat woert Gods. Daer waren
die visschen mit groten hopen sinen woerden ghehoersam ende
quamen biden over der zee ende hielden haer hoefden totten over,
daer die heilige vader stout, also verre boven den water als si
mochten. Doe sprac diegheen die dit sach: hadstu daer ghcweest
so soudet u verwondert hebben hoe die visschen daer quamen;
1) In den Wijngaerl staat Arimium.
leiddkaad loi de gesch. dee nedekl. letteek. 12