Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
138 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
ling tot doel hebben, allerellendigste produeten van den mensehe-
lijken geest, vol anaeronisme en onmogelijkheden; maar in de
middeleeuwen, toen men den goeden lieden alles kon wijsmaken
wat men wilde, en geene middelen ontzag om geloften, boetedoening
en pelgrimschappen op te wekken, toen waren deze soort van
geschriften, ruim zoo overdreven als de ridderromans, voor dc
ontwikkeling van het verstand niet minder nadeclig. — Men oor-
deele uit het volgende — van Paulus :
/'Paulus beduut der trompetten mont; of der luden mout,
of wonderlio vercoren , of mirakel der vercorenheit; of Paulus
is gheseit van pausen, dats ruste, of hi wordet gheseit in duit-
sche : Clcyne, Hierin verstaet men ses Sonderlinge gratiën, die
Paulus in hem had meer dan die ander apostelen. Die eerste is
sijn profltclike tonge; want van Illiro tot Jherusalem so vervulde
hijt al met Xtus evangelie; ende daerom woit hi ghehieten mont
der trompen. Dander was die onbegripelike caritate, enz. enz.//
Niet zoo zeer deze gedeelten der legenden, maar wel het meer
wonderdadige boeide inzonderheid de aandacht, en werd met veel
graagte gelezen; bijvoorb. het volgende uit het levensberigt van
St. Pranciscus:
ïFranciscus , die simpel was als een duve, 'node alle creatu-
ren ten love Gods, ende hi predicte den voghelkijns ende si en
vloghen niet en wech voir dat hiet hem beval; ende als hi predicte
ende die zwaluen songeu, ende hiet hem verboet, so zweghen
si — enz.----
«Op een tijt doe Pranciseus vant een groote menigte van vo-
ghelen, so groete hise als of sijt verstaen hadden ende seide hem:
ghi voghelen: mijn broeders, ghi sijt schuldich veel te loven
uwen Scepper, die u ghecleet heeft mit plumen ende vloghelen
ghegheven mede te vlien, ende u verleent heeft die suverheit van
der lucht ende voedet souder u besorghen. Ende die voghelen begonste
doe jeghen hem haren hals wtterecken, ende haer vloghelen te
ontplucken ende haer becken ueerstelic te ontdoen ende neerstelic
op hem te sien, ende hi ghine in den midden van hem ende ghe-
nakedese mit sinen rocke; nochtan en vloghen si niet en wech
voir dat hi hera allen oirlof gaf te vlien. Doe hi te Cas-
telle van Almaer predicte, ende men niet horen en mochte van
den zwaluen, die daer woenden, so seide hi hem : ghi zwaluen,
susteren, het is nu tijt, dat ic spreke; want ghi hebt ghenoech
gheseit; swighet tot dat ons Heren woert gheëindigt wort; ende
doe zweghen si.// enz.—