Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
PROZA. GESCHRiriEN OVER DE H. MAAGD. 131
onse lieve vrouwe seer mynde ende lief hadde. Dit monickijn
was bevolen van sinen prior die tafel te decken ende dat bier te
tappen. Ende hi hadde au die kelre gheset een cleyn out beeldekijn
van onser liever vrouwen; ende wanneer hi in die kelre wt of in
ghinc, soe groete hi se altoes. Op een tijt, als hi in die kelre
quam, so ghinc hi totten beeld ende groetse, ende sprac met
haer ende speelde met haer kindekijn Jhus, ende vergat hem
selven altemaal, ende dat bier bleef onghetappet. Ten lesten alst
tijt was, so lüde die koe ter maeltijt. Doe dat monickijn hoerde
luden, so wast vervaert, ende liep haestelic tappen dat bier,
want dachte berispt te worden; ende alst ghetappet hadde
liepet mitten bier totten reventer waert. Ende van haesten so
vergat hi den tap in siju hant. Doe hi mitten bier in den reventer
quam, soe sach hi den tap in sijn hant, ende hi liep haestelic
totten kelre waert. Als hi daer quam, so vont hi dat beelt van
onser vrouwen staen, ende hadde haer vingher ghesteken in dat
gat. Dat monickijn was blide ende dancte onse lieve vrouwe,
ende dedet alle die broederen te weten: van welken mirakel si
onse lieve vrouwen danctcn ende loveden. Ende si hielden dit
beeldekijn voertan in groter eren ende waerdicheit.»
d. Levens der Heiligen.
Nog talrijker dan de Levens der Heiligen, in rijmstijl (zie
hier boven bladz. 52) waren de Legenden of levensbeschrijvingen
der kerkvaders in proza, voorts de levens van andere verdienste-
lijke mannen en vrouwen, welke vroeger of later zijn geoanoniseerd.
Men had afzonderlijke biographiën van St. Eusebius, de Elf Duizend
Maagden, St. Franciscus, enz. enz. Tevens verschenen er ook ver-
zamelingen der Levens van alle heiligen, te beginnen met het
Vaderboek of Leven der Heilige Vaders in de woestgne, door den
H. Hieronymus.
Later trad Jacobus de Voragine met zijne Legenda Sanctorum
op, en uit deze bron vloeiden vervolgens onze Groote en Gulden
Legenden benevens onze Passionalen voort tot dat, eerst in de
18e eeuw, de Bollandisten een aanvang maakte met de uitgave
hunner Acta Sanctorum, die alle vroegere verzamelingen in dege-
lijkheid overtreft, doch eene menigte vertellingen achterwege liet,
oorspronkelijk tot het wezen der hagyographie behoorende. Zelfs
nu nog zijn de Levens der Heiligen, voor zoo ver het geene his-
torische monographiën kunnen genoemd worden 1), en alleen stich-
1) Bijv. Bonifacius der Apostel der Deutschen von j. ch. a. seiteri.