Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
130 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
niet meer in en maeh: daerom soe wie datse roert met ynnighen
gliebeden ende met suchten ende begheerten ende bidt om gracien
ende ghenade, enz.---- Si loept over als een vol vat,
dat geroert wert; also ghevet si haer gracie wt ende daervan
hevet si menighen dienre gracie vercreghen , als ghi hierna horen
sult wt sommighen exempelen.*'
Ook naar ons inzien zijn deze exempelen overwaardig gelezen
te worden. Wij meenen zelfs, dat men ze goed overwegen en be-
studeren moet; want dat zal tot beter kennis leiden van de
schromelijke bijgeloovigheden, waarmede men in de middeleeuwen
het christendom verduisterde en eene christelijke mythologie bedacht.
Zie hier een paar proeven, uit de zoo evengemelde verzameling
afgeschreven:
//Het ghesciede op een tijt, dat daer een jonc kint in een
doester ghebracht wert, eert die werelt bekende, omdattet God
daer devotelic dienen soude. Ende opdat outaer in den choer,
daer stont een beelde van Maria, ende hadde Ihus of haren scoet.
Dit jonghe kint ghinc al dat doester doer, endeten vantnyment
sijns ghehjc, daer hi mede spelen mochte; ende het ghinc in der
kerke van dat beelde van Maria, ende maecte sijn ghesdseap met
Jhus, die op sijnre moeder scoet sat. Nu hoert die goedertierenheit
van Maria ende van Ihus. Maria, onse lieve vrouw, nam haer
kint Ihus, ende zette dat van haren scoet, ende dat moniekijn
speelde met Ihus. Ende Maria gaf hem ende Ihus elc een appel,
omdat si te samen souden spelen. Dit gheviel daghelics langhe
tijt. Op een tijt, so miste die prior dat moniekijn, ende meende
oft wtten doester mochte wesen, ende soechtet alom. Ten leste
quam hi in der kerke ende sach dattet stont voer dat beelde van
Maria ende speelde met Ihus appelkijn; ende die prior dede een
geluit met hoesten, onversienlic. Doe dat moniekijn die stemme
sijns priors hoerde, doe wast vervaert, ende liep van den outaer
ende hielt Jhus appelkijn in sijn hant. Doe quam die prior ende
sach dat Jhus sijn appelkijn quyt was, ende hi versprac dat
moniekijn, ende hi hiet hem, dat hi Ihus sijn appelkijn weder-
brenghen soude. Doe ghinc dat kint met enen drovighen moede
totten outaer, ende seide: Ihus hoort, daer is u appelkijn; ghi
sijt een quaet clapperkijn. Ende Maria, onse lieve vrouwe, ont-
schuldichde Jhus, ende makede een soen tusschen hen beiden.
Ende Jhus ende dat moniekijn speelden voert met malcander, also
langhe dat Maria, die hemelsche conninghinne, dat moniekijn
haelde in die ewighe vruechde.i'
^Daer_was noch een ander ionc moniekijn in een Cloester, dat