Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
PROZA. GESCHRIFTEN OVER DE H. MAAGD. 129
schap Jhu Xti, ende behoedt ons, dat wi niet cn Verliesen onse
onnoselhcit. Verdruc onsen viant met dinen gheboden, opdat hy
niet af en hale van ons die deuehden der minnen. Goede natner-
like dingen behoede in ons. Die goede der graden moeten worden
gemenichfuldicht overmits dy. Verlichte onsen wech ende toepaden,
opdat wi moghen bekennen welcke dingen Gode behaechlic sijn.»
Do Psalmen, aldus misvormd, worden met een gelijk gei al aan-
biddingen der H. Maagd vermeerderd, bijv.
«■Des Sondaechs voer die noen sal men dit lesen:
Beatus Vir.
j'Salich is die mensche, die minnet dynen naem, o maghet;
dyne gracie sal sterc maken sijn siele, sy sal wtreyken die aldcr
vruchtbaerste vruchte der gherechticheydt, als dat hout nat ge-
maect es met die fonteyne der wateren.
Die biste gebenedijt onder die vrouwen om die gelovelicheit
dijns hcylige harte; want du verwinneste alle vrouwen met schoen-
lieyt des vleysches. Du boven gaeste die engelen ende archangelen
met hoecheyt dijnre heylicheyt. Dijn ontfermherticheyt wort al
gepredict: God wordt gebenedijt in den wereken dijnre handen.»
Een ander werk, insgelijks Psalter van Maria genaamd, en
door Alanus de Rupe zamengesteld, is niet meer dan een gebeden-
boek , en zoo vertaalde men mede naar Hieronymus, St. Bernardus
en den predikheer Michaël eenige kleine ascetische schriften, zoo-
als Van den Vil Weeden, Ons L. Vr. Croon, O. L. V. Mantel, treurig
geschrijf, vol mysticisme en bijgeloof. Al deze boekjens zijn gedrukt
en worden als bibliographische zeldzaamheden gezocht.
Be Wonderen onzer Lieve Vrouw.
Onder dezen titel kent men een handschrift in de koninklijke
bibliotheek te 's Gravenhage, waarvan onlangs eenige proeven
zijn medegedeeld in de Verzameling van Nederl. Prozastukken van
1229—1476 (Leiden eu Amst.). De heer Van Vloten, wicn wij deze
belangrijke Bloemlezing verschuldigd zijn, meent, dat dit hand-
schrift, in een schat van »exempelen, de bewijzen geeft der lief-
tallige, rol, door de kerk der middeleeuwen aan de liefderijke
Moeder Gods, de Clemens et pia et Dulcio Maria toebedeeld,
en die haar tot het beminnelijkste beeld uit de christelijke mytho-
logie maakt.» Voor ons is dat eenigzins anders; maar wij eer-
biedigen ieders opvatting en zullen thans over de goden niet
twisten, en alleen de Onse L. Vrouwen Wonderen laten spreken.
»Maria,» zoo vangt het handschrift aan, «die waerde Moeder
ons Heeren Jim Xti, die vol is van gracien, ja also vol dat daer