Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
128 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
Van den Sermonen ende de Leringhen , die Jh. Chr. leerde den volcke
op enen hoghen berch, doe hi sinen XII Apostele hadde vercoren.
Op enen dach so sach J. Chr. dat hem een groet volc na volgde.
Ende alse hijt versien hadde, so ghinc hi op enen hoghen berch.
Ende alse hi gheseten was so riep hi te hem, die hi woude. Ende
doe si bi hem quamen, so koes hire ut twelve, die hi hem bliven sou-
den , die hi apostelen hiet. Dat waren dese : Symon, dien hi Peter hiet,
ende Andries sijn broeder, Yacob, Zehedeus sone, ende Yan sijn
broeder, die hi hiet kinder des donders, Philips, Berthelmeus,
Matheus de Tolnere, Thoraas, Yacob, Alpheus sone, Symon die
ghenamt es Zelotes, Yudas, Yacobs sone, ende Judas Scharioth,
diene (die hem) seder (sedert) vercocUe. Dese quamen te hem, ende
hi ontploec (opende) sine oghen op hem ende sinen mont ter leerin-
ghen ende seide aldus:
Salech sijn die arme sijn van gheesie, want hemelrike es hare.
Salech sijn die sachtmoedeghen, want si seien ertriks gheweldich
(raagtig) sijn. Salech sijn die weenen, want si seien werden ghe-
troest, Salech sijn deghene, dien honghert ende dorstet na gheregtheit,
want si seien ghesaedt (verzadigd) werden. Salech sijn die ontfarm-
hertighe (barmhartigen), want si seien ontfarmegheit (barmhartigheid)
verlanghen (erlangen — bekomen). Salech sijn die suver ende
rein sijn, want si seien Gode sien. Salech sijn die vrede maken,
want si seien Meten Gods kinder, enz.
Op dien weg ging men in de XIII, XIV en XV eeuw verder voort,
en beschreef het leven Jesu nog vele malen. Sommigen bepaalden
zich tot de historie van Jezus kindschheid, anderen tot die van
zijn lijden en sterven, en vele dezer geschriften werden tusschen
de jaren 1480—1500 gedrukt.
c. Geschriften over de R. Maagd.
Psalters tan Maria.
Behalve den Psouter of Psalter Davids gebruikte men tevens een
uit het Latijn vertaalde Oiuer Vrouwen Souter, zijnde eene
navolging der heilige harpgezangen, en zoodanig ingcrigt, als had
de koninklijke profeet voornamelijk aangedrongen op de vereering
van Christus en vooral op de aanbidding 'der Heilige Maagd,
door wier tusschenkomst men het hemelrijk verwerft, bijv.
Confitemini Do.
*Belyet den Heere want hi goet is, want sijn ontfermhertieheit
wordt gegheven door Marien. Vercryghe ons Vrouwe die vrient-