Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
invoek. en bevestig. v. h. cheisiesd. 481—1100. 7
derland aangenomen. Er kwamen toen bisschoppen te Tonge-
ren en te Doornik. Men stichtte kerken en scholen , en bevor-
derde daarmede de opleiding des volks, dat nog zeer achterlijk
en ruw was.
Meronngiscle Koningen na Klodwig. 511—772.
Eerst onder Klodwigs nazaten begon de bekeering van Braband
ea "Vlaanderen eenige vrucht te dragen. Omstreeks 690 verlangde men
ook de meer noordelijke deelen van Nederland te bescha-
ven, en vestigde een' bissehoppelijken zetel te Utrecht. Holland,
Gelderland en Zeeland namen eerlang het christendom aan;
doch Eriesland en de overige gewesten, aan gene zijde van den
Eijn, handhaafden hunne onafhankelijkheid en voorvaderlijke gods-
dienst. Zij voerden strijd tegen de frankische koningen, die hen
zochten te onderwerpen en te bekeeren.
De eerste bisschop van Utrecht was Willebrordus, 690 -739. Na
zijn' dood had Bonifacius, gewezen bisschop van Mentz , eeuigen
tijd het opperbestuur der noordnederlandsche kerk. Hij werd in
Friesland vermoord.
Tot de bisschoppelijke hoofdkerk behoorde eene kloosterschool
ter opleiding van jonge geestelijken. Die inrigting bloeide: men
leerde er Latijn met een weinig redekunst, en maakte veel werk van
het kerkgezang; in de mindere scholen werd onderwijs gegeven
in 't lezen , schrijven en rekenen.
Hoezeer nog gebrekkig, predikte men echter in alle kerken. Do
landtaal kwam daarmede tot eene eerste ontwikkeling. Zij werd
schrifttaal; want men begon voor het volk het een en ander over
tc zetten, bijv. een' Psalm, de tien Geboden, het Vader ons',
de XII Artikelen des geloofs, enz.
Er ontstond dus een begin van letterkunde, en de welsprekend-
heid was geboren. Zij bleven echter zeer zwak en kwamen in de
eerste eeuwen niet merkbaar vooruit.
Karolingisehe Koningen. 772-843.
Onder Karei den Groote werd het christendom algemeen aan-
genomen. De zetel der regering was destijds aan den Rijn, te
"VVorms, te Ingelheim, ook wel te Aken en te Nijmegen.
Karei de Groote onderwierp de Priezen en Saksers, en dwong
hen het christendom aan te nemen. Al de Nederlanden, ten noor-
den van den Rijn, kwamen nu weder in nadere betrekking tot d»