Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
120
2e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
vrijkedea genoot; toeu zij als poorters, güdebroeders en schut-
ters van tijd tot tijd raorgensprakeii en vergaderiiigeu hield, deei
nam aan de verkiezing der plaatselijke overheid, ol beraadslaagde
over geuieenschappeliike belangen van ambacht of nering,—■ toen
ontwaakte ook de zucht, om, in Lavoigiiig der reizende tooneel-
listen, eenige dramatische vertooningen te geven, en in verband
daarmede de vaderlandsehe taal, welsprekendheid en poëzij te
beoefenen. Zij, die dat deden werden Rhetoriciens of Rederijkers
genoemd, en waren naar don regel neringdoende, eenigzins wel-
gestelde lieden, goede mannen, zoo als men toeu sprak, en
voor het hier bedoelde oogmerk gemeenschappelijk vercenigd.
De vereenigingen der rederijkers hadden, even als de bijeen-
komsten der schutters, in eene herberg plaats, en wel op eene
zoogenoemde vrije, dat is afzonderlijke kamer. Van daar, dat deze
soort van genootschappen Kamers vau Rhetorica of van Rede-
rijkers genoemd werd.
Alle kamers voerden een blazoen of wapenschild, en eene daarmede
zamenhangende benaming, bijv. De Roos , de Violieren , enz. Zulke
kamers vond men vooral in Vlaanderen en Braband. Brugge,
Oudenaarde, Gent, Aatwerpen, Lier, Brussel en Diest waren
de voornaamste, en werden weldra door Middelbnig, Delft en
Amsterdam gevolgd.
De eigentlijk gezegde werkzaamheden, die in elke kamer onder
opzigt van een voorzitter of Prins, door een Tactoor geleid
werden, bestonden voornamelijk in het vervaardigen van tooneel-
stukken en het opzeggen vau rollen , teu einde daarmede bij
feestelijke gelegenheden, op jaarmarkten, vorstelijke huwelijken
en hoogc heilige dagen, of wel in onderlingen wedstrijd met
andere kamers meer opentlijk voor den dag te komen.
Slechts weinige middeleeuwsche tooneclstukken zijn bewaard
gebleven, zoo als een Mysterie-spel, De Eerste der Zeven blisehappen
van Maria, dat toen voor zeer stichtelijk doorging, en nu bijna
eene godslastering schijnt te wezen; voorts eenige moraliteiten
of Spelen van Sinne , Esbatementen en Taetien of Sotte Cluyten ,
waariu veel geest en leven gevonden wordt, doch die de welvoeg-
lijkheid wel eens uit het oog verliezen, en den goeden smaak door-
gaans beleedigen.
Romantisch Mengeldicht.
In alle kamers van Rederijkers vervaardigde men, liehalve
tooneelstukken, eene menigte berijmde opstellen en poëtische