Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
eom. letteren. geestel. spbaken. 119
strekt uiets gemeens. Potter was een tijdlang bailluw van 'sGra-
venhage, en arbeidde in de kanselarij van Willem VI, voor wien
hij verscheidene gezantschapsreizen gedaan heeft. Later diende hij
Jacoba van Beijeren, Jan van Beijeren en Philips den Goede,
onder wiens regering hij ten jare 1428 overleed.
4, Geestelijke Spraken.
Colpaert.
Geestelijke spraken noemen wij zulke kleine vertelsels, die, even
als de geestehjke romans, met een bepaald kerkelijk doel en der-
halve tot stichting geschreven zijn; bijv. Van eenen Bidder dien
God sine sonden vergaf, door Colpaert; verder Beatrijs en Van
een jonge Kinde ende van haren Schoolmeester; dc beide laatste van
ongeiioemden, en bevattende de lotgevallen van diep gevallene
zondaren, op miraculeuze wijze door de H. Maagd tot deugd en
goede zeden terug gcbragt.
Tooneel-Poëzij en Rederijkerij.
Dramatische vertooningen , deels met zwijgende , deels met spre-
kende personaadjens, begonnen in ons vaderland onder de leiding
der kerk, en bestonden in zinnelijke vxiorstellingen van zooge-
naamde Mgslerién en bijbelsche gescliiedenissen. Deze vertooningen
werden tot onderrigt van het volk veelal op feest- en heilige dagen
gegeven. Men zocht dan de geboorte Christi, zijne passie, St. Jans
onthoofding en somtijds eenige moeijelijke leerstukken, zoo als de
Drieëenheid, voor het boerenverslaiid der gemeente begrijpelijk
te maken, en daar, waar het noch aan eenvoudigheid noch aan
gemoedelijkheid ontbrak, liep dat redelijk goed at; elders werd
er mede gespot, en moesten de geestelijken zich aan hun eigen
werk onttrekken.
Voor de geestelijken kwamen in dit opzigt de reizende tooneel-
gezelschappen in de plaats; en deze, uit liefhebbers bestaande,
die van de kunst eene kostwinning maakten, trokken het land
door en verwijlden in iedere stad, waar een patroon gevierd
werd of een kermis het volk bij elkander bragt.
Ofschoon meer wereldschgezind van aard, vertoonden deze lieden
insgelijks mysteriën, en daarenboven allerlei dramatische voortbreng-
selen , meerendeels aan de fransche letterkunde ontleend.
Toen nu de steden hare privilegiën verkregen, en de burgerij
in het laatst der XIII en het begin der XIV eeuw eene menigte