Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
6 EEU-WEN V. BAHBAAKSCHH. VÓÓE DE INVOER.V. H. CHRISTEND., enZ.
nen en vervulde zijne goddelijke zending. Hij verkondigde eene
volmaakt zuivere leer omtrent den Allerhoogste, en vereenvoudigde
de dienst, aan den Schepper van hemel en aarde verschuldigd.
Hij zocht alle menschen tot God te brengen en door een broeder-
band te vereenigen. Hij regelde de verpligtingen, die wij jegens
ons zeiven en jegens elkander te vervullen hebben, en bevestigde
de leer der onsterfelijkheid.
Die schoone leer kwam door de Apostelen tot alle volken van
het Oosten; en wat Christus en de Apostelen gezegd, verkondigd of
geschreven hadden werd een bock, dat thans het Nieuwe Testament
genoemd wordt.
Nieuw Testament, in tegenoverstelling van het Ouie Teüament,
dat uit de gewijde schriftea vóór Christus bestaat.
Deze beide testamenten, vereenigd, vormen het boek der boeken,
Biblia, dat is: den Bijbel. Van dien Bijbel, deels in het He-
breeuwsch en Chaldeeuwsoh, deels in het Grieksch geschreven , bezat
men te Rome eene latijnsche vertaling, de Vulgata genaamd.
De Gothen, een germaansche stam in het Zuidoostelijk gedeelte
van Europa, verkregen mede eene overzetting derH. Schrift; doch
in Nederland droeg men van de Openbaring nog geene kennis.
Rome had het christendom reeds onder de latere impe-
ratoren aangenomen, en verspreidde het verder in Europa, voor-
namelijk na den val des romeinschen rijks, en toen met eene kerk-
leer en eene kerkelijke regering , waarvan de paus het hoofd was.
Van Rome uitgaande en steeds strevende naar eenheid, bediende
de kerk zich voor de eeredienst, het beheer en geestelijk onder-
wijs van het Latijn, doch verbood de beoefening der heidensche,
grieksche en romeinsche letteren.
Gedurende de middeleeuwen bestond er alzoo geen vrijheid van
onderzoek en weinig kennis der oudheid. Eerst de zoogenaamde
Herleving der letteren bragt daaromtrent eene groote veranderiug
te weeg . en werd door de Hervorming gevolgd.
INVOERING EN BEVESTIGING VAN HET CHRISTENDOM.
2. Tijdvak, 1. Gedeelte. 481—1100.
Klodwig. 481-511.
Onder Klodwig, den eersten frankiselien koning, die zich liet
doopen, werd het christendom in de hoogere gedeelten van Ne-