Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
opperkoopman en lijfarte van den Gouverneur-Generaal
van Neêrlands Indïê. Dit huwelijk stelde hem in
staat, om in 1786 de dienst te verlaten en een aanzien-
lijk landgoed in den omtrek van Batavia te koopen
en als ambteloos burger te leven. Hier legde hij den
grond tot al de schatten, waarmede de Voorzienigheid
hem zoo ruimschoots gezegend heeft. Zijne vlijt, zijne
spaarzaamheid en zijne kunde stelden hem in staat,
om zijne goederen gedurig te verbeteren en zijne schat-
ten te vermeerderen, terwijl zijne braafheid en regt-
schapenheid hem benoemen deed tot onderscheidene
eereposten, en eindelijk tot raad ya.n Neêrlands Indië,
welke betrekking hij in den jare 1808 nederlegde.
Keesje. Had baljeé geene kinderen, vader?
Rbibhabt. Neen keetje. Maar zijne brave vrouw
even zeer met weldadige gevoelens bezield, als hij,
vond haar grootste genoegen in wel te doen, zij nam
onderscheidene ouderlooze kinderen als hare voedster-
lingen aan, en moest in deze neiging meer beteugeld
dan aangemoedigd worden. Zes meisjes heeft zij aldus
moederlijk verzorgd en opgevoed , buiten allen, die nog
hare weldadige zorgen mogten ondervinden. Ruim
dertig jaren mogt hij met deze vrouw in eenen ge-
lukkigen echt leven. Na den dood zijner vrouw
leefde hij nog acht jaren, zoo dat hij in den ouder-
dom van bijna 71 jaren den 18^""' Februarij 1823 op
zijn landgoed te Batavia overleed. In zijn testament
had hij het stads weeshuis te Leeuwarden tot zijnen
eenigen, algeheelen en universelen erfgenaam ge-
maakt , ten gevolge van het steeds gevoelvol aarn-
denhen aan en ten betoon van zijne welmeenendste