Boekgegevens
Titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: Ten Brink & De Vries, 1840
Opmerking: Oorspr. titel: Verhalen en leerrijke voorbeelden voor de jeugd, benevens eenige bijzonderheden wegens de groote en kleine visscherijen. - 1824
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1199
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206487
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Geschiedverhalen, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis, voor de jeugd: met platen
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
r> xij zich, met hunne vrouwen en hinderen, lie-
» ver in de verwoesting van hunne stad zoude he-
li graven, dan zich tol smaad hunner vijanden te
» doen verstrekken."
Keesje. Dit was eene regt moedige taal; en wa-
ren al de burgers hierin eensgezind ?
I Reishabt. Niet altoos; de overmaat' van ellende ,
a de dreigementen der vijanden, en dan weder hunne
i schoone en verleidelijke beloften, alsmede het schrij-
. ven van uitgewekenen, en de heimelijke aanslagen
I en gesprekken van Spaanscligezinde burgers, welke zich
a nog ia de stad bevonden, dit alles deed wel eens
I kleinmoedigheid onder sommigen ontstaan, dan zij
y werden door de standvastigheid der Regering en hun-
i ner medeburgers weder opgebeurd. Eenmaal kwamen
er vijftien burgers op het Stadhuis, waaronder ook
i leden van de gewapende magt, welke zich beroemden
( nog uit naam van wel driehonderd anderen te spreken.
;i Zij begeerden spijze, of dat de Regering tot een ver-
^ drag met den vijand, komen zoude j maar de meeste
3 leden der Regering en de Burger-Kapiteinen bragten
) hen, door welsprekendheid en kracht van redenen,
. tot stilstand.
Toen in de maand September, de belegering bijna
i vier maanden geduurd had, en de nood op het hoog-
st ste begon te komen, kwamen sommige misnoegde bur-
gers ten huize van Burgemeester pieteb adbiaassz.
vas der weef, wien zij met dreigende bewoordin-
J gen hunnen nood te kennen gaven; dan deze edele
Burgervader gaf hun het volgende grootmoedige ant-
woord : » Mijne lieve spitsbroeders en medeburgers!