Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
XV. HET EERSTE WONDER.
Maar Hij zegt slechts «nog niet», en j
Maria wacht dus en waarschuwt de j
dienstknechten.
n. Wat Jezus deed. — Hij ver-
anderde gewoon water in kostbaren wijn
{Lees vers 6—10). Het feest gaat voort;
er is geen wijn meer. Neen, de dienst-
knechten brengen eenigen wijn bij den !
«hofmeester» {Zie Aant. 2). Hij proeft
dien. — Welke soort denkt hij dat [het ;
zijn zal? — Maar wat »s het? vers 10— •
hoe komt dat? De bruidegom weet het !
niet — dacht, dat er niet meer was — !
vanwaar kan hij gekomen zijn — uit die |
groote vaten (Zie Aant. 5)? — Maar dat j
zijn watervaten — zij ^varen juist vol ■
water. Ja, maar nu vol wijn — kost- '
baren wijn — genoeg om er het gezin
maanden lang van te voorzien. Hoe ge-
schiedde ditf
Stel u de gewaarwording van het gezel-
schap voor — de dankbaarheid van den
bruidegom — de verbazing der gasten — de ;
vreugde van .Maria — zoo iets had zij i
nooit verwacht I |
Maar wat dachten Johannes en .\ndreas?
Het was reeds vreemd genoeg, dat Jezus
naar het feest gegaan was — maar wat
heeft Hij nu gedaan? De dooper had zelfs
nooit wijn geproefd (Luk. I : 15) en hun |
geleerd dikwijls te vasten. Hij sprak hun ,
van hunne zonden — doopte hen tot een
nieuw leven — en wees hen dan op het
«Lam Gods». Dat «Lam Gods» waren zij
gevolgd, en dezelfde week neemt Hij hen
mede naar een feest, toont hen daar welke
macht Hij heeft, schept een overvloed van
wijn. — Wat kan dit beteekenen? Maar
wenden zij zich van Hem af? vers 11 —
zij gevoelen zooveel te meer liefde en
vertrouwen voor Hem.
m. Waarom Jezus aldus han-
delde. — Om t Zijne heerlijkheid te
openbaren^ {Lees vers 11).
Te «openbaren», d. i. te toonen. Wat
toonde Jezus? — Zijne macht? Ja; maar
ofschoon «macht* en «heerlijkheid» bij
menschen dikwijls hetzelfde is, is dit niet
zoo bij Jezus (verg. het Gebed des Heeren).
Hij had «alle macht. (Matth. XXVIII: 18);
maar de vraag is — Hoe gebruikte Hij
deze?
(а) Hij gebruikte haar om de menschen
gelukkiger te maken — zag niet laag
neêr op hunne vreugde — deelde er in
(verg. Rom. XH : 15) — deed een wonder
om ze te vermeerderen!
(б) Hij gebruikte haar, om de meest
gewone zaak tot een zegen te maken.
(c) Hij gebruikte haar, om aan te toonen
wat Paulus zegt, 1 Tim. IV : 4.
(d) Hij gebruikte haar zonder ver-
tooning — niet als de duivelskunstenaars
(tooverstaf, spreuken, enz.) — maar als
God (wiens werk zoo stil geschiedt — het
bewegen der sterren — groeien der plan-
ten, enz.).
Dit was dus de nheerlijkheid» van
Jezus — om de menschen gelukkig te
maken — gewone dingen te zegenen —
alle gaven Gods te heiligen — het goede
zonder praal te doen.
Wenschen wij gelukkiger ge-
maakt te worden ? Dit kan gebeuren —
hoe? Wanneer wij Christus hij ons
fiebben.
Waar zal Hij bij ons zyn? Niet alleen
in de Kerk — te huis, op school, op
straat, op de werkplaats, in de keuken;
als wij werken, leeren, spelen, eten. —
Niet alleen wanneer wij bidden — zelfs
wanneer wij lachen; zoowel wanneer wij
alleen, als wanneer wij in gezelschap zijn.
Zullen wij gelukkiger zijn als Hij bij
ons is? Vreest gij dat het ons somber
zal stemmen? Was dit het geval te Kana?
Maakte Jezus daar een einde aan de
vreugde? Maar aan één zaak moet Hij een