Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
XII. DE DRIE VERZOEKINGEN.
51
iets hebben zij alle gemeen — zij zijn alle
pogingen om een eigenwilligheid en een
eigenzinnigheid op te wekken, die geheel
in strijd zijn met den geest van geduld en
zelfverloochening, die wij behooren te
hebben».
Wanneer men de uiterlijke kenteekenen
der verzoekingen nagaat, kan men de
eerste toelichten door de geschiedenis van
Job, de tweede door die van Ananias en
Saphira, de derde door die van Judas
Iscariot. In Num. XIV zien wij de Israë-
lieten achtereenvolgens ten prooi aan de
eerste en de tweede, vers 1—4, 40—45.
Andere voorbeelden van het «verzoeken
van God» vinden wij in Exod. XVII : 2;
Ps. lAXVIlIilS, 56; Hand. XV: 10. Wij
kunnen doen uitkomen hoe, tegenover de
ontzachelijke verlokkingen welke Jezus
weerstond, het slechts nietigheden zijn,
waardoor menschen omgekocht werden,
Joz. VH : 21; 2 Kon. V : 23; Matth.
XXVI : 15; Hebr. XH : 16.
3. Het geheele verhaal van de verzoeking
beschrijft ontegenzeggelijk werkelijke ge-
beurtenissen. Maar het is waarschijnlijk,
dat «al de koninkrijken der wereld» door
den verleider op wonderbare wijze aan
Jezus getoond werden. Het verhaal doet
ook op beslissende wijze het persoonlijk
bestaan van den duivel uitkomen. Hij
«komt», hij «zegt», hij «neemt», hij
«toont», hij «gaat weg».
4. De «tinne» des tempels is waarschijn-
hjk de Koninklijke poort of toren van
Herodes, een toren aan den zuidoostelijken
hoek van den tempelmuur gebouwd, boven
de vallei van Josaphat. Josephus zegt, dat
de hoogte zóó groot was, dat zij duizelig-
heid veroorzaakte; langen tijd hield men |
dit voor overdreven, doch het werd door |
latere nasporingen bevestigd. De toren !
schijnt 240 voet hoo^ geweest te zijn, te
rekenen van den voet des muurs, en de
muur stond op den top van den berg Moria,
die zelf 200 voet boven de beek Kedron
was verheven, zoodat de geheele hoogte
meer dan 100 voet grooter was dan die
van den ULrechtschen dom.
Sommigen hebben gedacht, dat de duivel
Christus wilde verleiden tot het tentoon-
spreiden van bovennatuurlijke macht voor
de verzamelde Joden in de tempelhoven;
maar indien dit waar was, zou Hij niet
gestaan hebben op de «tinnedes tempels»
en de hoogte zou betrekkelijk van weinig
beteekenis zijn geweest.
5. Het is merkwaardig, dat de teksten,
door onzen Heer aangehaald, alle uit dat
deel van het boek Deuteronomium waren,
hetwelk in het bijzonder aan alle Joodsche
kinderen werd onderwezen, en dat Hij
dus zelf als knaap had geleerd. De Satan
haalde blijkbaar de Schrift aan, omdat
hij zag, dat Jezus deze zoo hoog stelde.
Hieruit kunnen wij leeren, dat de duivel
somtijds teksten gebruikt, wanneer dit
met zijn doeleinden overeenkomt; en uit
het weglaten van de woorden «in al uwe
wegen» dat hij ze ook listiglijk verkeerd
kan aanhalen.
6. «De menscli zal bij brood alleen niet
leven». De groote les, door Israël in de
woestijn geleerd, was kinderlijke fjehoor-
zaamheid aan God, zonder vrees voor de
gevolgen. Dit is het geestelijke leven, dat
veel hooger staat dan het lichamelijke; en
God zorgt er voor dat zij, die het eerste
zoeken, geen gebrek zullen hebben aan
hetgeen voor het laatste noodig is. Christus,
door den Satan verzocht om eerst aan
het lichamelijk leven te denken, haalt de
woorden aan, waarin dit groote beginsel
vervat is. En in Matth. VI : 33 roept Hij
Zijn volk op om naar ditzelfde beginsel te
leven.
7. Voorbeelden: «Gij draagt buskruit
met u mede. O, pas toch op vonken!» —
Er is zonder twijfel vóór eiken grooten
brand één oogenblik, dat een klein kind
met een emmer water het vuur had
kunnen blusschen. — De sterkte van een
ketting is in werkelijkheid slechts die van
den zwaksten schakel.