Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
CIV. AAXHAXGSEL OVER ROME.
511
1). Hier was de «Gouden Mijlpaal», van
waar een en dertig wegen naar alle deelen
van het rijk voerden. Daarboven verhief
zich het beroemde Gapitool op den heuvel
van dien naam. Aan het zuidelijke uiteinde
liep de voornaamste straat, de Via Sacra
(Heilige weg), uit.
Op den Palatijnschen heuvel stond het
keizerlijke paleis; en indien, zooals men
veronderstelt, Paulus in de daaraan ver-
bonden kazerne aan den prefect Burrhtis
werd overgeleverd (Les CIV, Aant.3, 4),
is het gemakkelijk na te gaan, welken weg
hij bij het binnenkomen der stad heeft
moeten volgen. De Appische weg voerde
hem naar de Porte Capena (Capuaansche
Poort); van daar moest hij tusschen den
Caeliaanschen heuvel rechts en den Pala-
tijnschen heuvel links doortrekken, en dan
links omslaande de Via Sacra volgen
voorbij de plaatsen, waar het Coliseum
en de Boog van Titus naderhand werden
opgericht, — de. laatste ter herinnering
aan de. geheele vernietiging van ziju eigen
volk bij den val van Jeruzalem.
De Tiber verdeelde de stad in twee
ongelijke deelen, en in het kl'=!inste ge-
deelte — eene zeer onaanzienlijke wijk —
hadden de Joodsche inwoners hun verblijf.
Hoe groot de bevolking in de dagen van
Nero was, is onzeker, maar gewoonlijk
schat men haar op twee inillioen. Het is
zeker, dat de menschen er in grooten
getale bijeen waren gepakt, en de meesten
met ééne verdieping van een bekrompen,
vunzig huis tevreden moesten zijn. Er was
niet zulk eene trapsgewijze opklimming
van rangen en verdeeling van arbeid,
zooals die in onze hedendaagsche groote
sleden gevonden worden. De eene helft
der bevolking bestond uit slaven, en daar
bijna alle handwerken, die eenige bekwaam-
heid vereischten, en bijna alle ambachten
door hen werden uitgeoefend, behoorde
het vrije gedeelte der bevolking grooten-
deels tot de behoeftige klasse, en werd
door den Staat of door particuliere liefda-
digheid onderhouden. Er was geene middel-
klasse en geene vrije arbeidende klasse.
Rome geleek op Londen met al zijne
ellende, zonde en dwaasheid op nog groo-
tere schaal en zonder het Christendom. U^at
behoeft er nog meer gezegd te worden?
Het tegenwoordige Rotne ligt hoofdza-
kelijk huiten de grenzen der oude muren.
Het belangrijkste gedeelte der stad is op
het oude Campus Martins gebouwd, de
plaats, waar in den tijd der keizers de
wapenschouwingen werden gehouden; ter-
wijl het Vaticaan en de St.-Pieterskerk
aan de westelijke zijde van de Tiber liggen,
aan den voet van den Vaticaan«chen heuvel,
en op dezelfde plek, waar de Christenen
in de laatste dagen van de regeering van
Nero zoo verschrikkelijk gemarteld werden.