Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
510
CIV. AANHANGSEL OVER ROME.
gewacht worden, totdat de Joodsche be-
schuldigers uit Palesütia kwamen; dezen
konden niet wenschen, dat er haast mede
werd gemaakt, daar zij alle reden hadden
om de vrijspreking van Paulus te ver-
wachten, en dan nog liever hadden, dat hij
ondertusschen in hechtenis bleef; ook kan
er oponthoud zijn ontslaan door de nood-
AANHANGSEL XVIIL - ROME.
zakelijkheid om getuigen te ontbieden \iit
de verschillende steden, waar Paulus ee-
predikt had. Wanneer wij dan nog den
langen duur van gewichtige processen zelfs
in die dagen nagaan, behoeven wij ons
niet te verwonderen, dat er hier twee jaar
met deze zaak verliepen.
De stad Rome stond in de dagen van
Paulus niet op het hoogste punt van haren
ro^m. Na den grooten brand (die plaats
lia<l tusschen het einde van zijn tweejarig
verblijf en den aangenomen datum voor
ziju marteldood) werden de fraaiste ge-
vroeger door Servius Tullius waren ge-
bouwd, was het in het geheel niet binnen
deze ruifnte bepeikt, tnaar had zich in
bevolkte voorsteden naar alle richlingen
uitgebreid. De besloten ruimte echter,
welke de wereldberoemde «zeven heuvelen»
PLATTEGROND VAN ROME.
1. Forum.
2. Tempel van Jupiter.
3. Boog van 'fitus.
4. Coliseum of Colosseum (Amphitheater).
5. liet Vaticaan.
ü. De St.-Pieterskerk.
bouwen opgericht, het Coliseum werd
ouder de regeeiing van Vespasianus ge-
bouwd, en de latere keizers, vooral Ha-
drianus, brachten veel bij tot haren luister.
Niettegenstaande dat, was Rome ook toen
reeds eene grootsche stad. Ofschoon het
iK'g geen andere muren had dan de
on Ie, die, naar men zeide, zes eeuwen
bevatte. — de Colles Quirinalis, Esquilina,
Viminalis, Mons Capitolinus, Palatinus,
Caelius en Aventinus — was het brand-
punt van Romers grootheid, in de diepte
tusschen de Capitolijnsche, Palatijnsche
en Caeliaansche heuvelen was het Forum,
hetgeen voor Rome hetzelfde was als de
Agora voor Athene (Zie Les XCVII, Aant.