Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
508
CIV. CHRISTUS' Äl'OSTEL IN DE KEIZERLIJKE STAD.
verlossing aan de Heidenen gebracht, en [ Heeren en van Zijnen Christus» (Openb.
2ij hooren en gelooven (vers 28). Op welke
wijze heeft de prediking plaats? Paulus
kan niet rondgaan zooals te Efeze — hij
is nog geketend. Maar zie vers 30, 31 :
de «gezant in eene keten» predikt «het
Koninkrijk Gods» aan allen, die zijne
nederige woning bezoeken.
Bedenk nu twee zaken:
1. Hoe klein alle menschelijke groot-
heid is.
De Romeinen in de dagen van Paulus
waren trotsch op hunne grootheid, op
hun rijk, waar de zon nooit onderging,
maar wat is er van geworden? Gij kunt
zien hoeveel grooter Paulus was dan een
iegelijk dier Heidensche Romeinen —
Waarom? Omdat hij behoorde tot het
Koninkrijk van Christus, dat nooit voorbij
zou gaan. Zoo is het ook nu. «Die de
minste is in het Koninkrijk der Hemelen,
is grooter dan de grootste koning, staats-
man, generaal.
Velen, die tot het volk van Christus
behooren, zijn nu arm, gering, onbekend,
misschien veracht. Maar wanneer rijken
zullen vergaan zijn — wanneer de konink-
rijken der wereld zijn geworden « onzes
XI : 15), wie zal dan groot zijn? Hoe-
velen, die nu groot zijn, zullen dan zeer
klein wezen — en zelfs indien zij dan
groot zijn, zal dat niet het gevolg zijn van
de grootheid, die zij nu hebben, maaromdat
zij ook tot het volk van Christus behoo-
ren. Hoevelen, die nu gering worden ge-
acht, zullen dan de hoogste eer ontvangen —
maar indien dit zoo is, zal het dan zijn
omdat zij nu gering worden geacht? Neen,
maar omdat zij aan Christus toebehooren —
dat is de reden.
2. Welke groote dingen God door
zwakke krachten kan doen.
Kunt gij iets doen tot uitbreiding van
het Koninkrijk van Christus? Misschien zeer
weinig; maar God kan veel doen met het
1. De route van de
van Melite naar Puteoli kan gemakkelijk
op de kaart nagegaan worden. *Vati waar
wij omvoeren»; de wind liet hun niet toe
een rechtstreekschen koers te nemen.
R^-gium is het tegenwoordige Reggio.
Pnteoli (nu Pozzuoli) was in dien lijd de
voornaamste haven van Italië. Het lag aan
den Noordwestelijken hoek van de Golf
van Napels, en toen Paulus de Golf over-
fitak, kou hij aan zijne rechterzijde den
Vesuvius zien, bij welks uitbarsting Drusilla
naderhand omkwam. De wijsgeer Seneca
vermeldt, dat alle schepen verplicht waren
hunne marszeilen te strijken, zoodra zij
dicht bij de haven kwamen, behalve de
korenschepen uit Alexandrië, zoodat deze
laatste dadelijk herkend werden, en
weinige, dat gij hebt. «Kleine droppels
water, kleine korrels zand», enz. (Vbor-
beeld. — De eikel en de eik; eene vonk
en vuur; het ontstaan der koraal-eilan-
den ;de kleine regulateur voor eene groote
machine). En gesteld, dat er niet veel
gedaan wordt — slechts zeer weinig, zie
dan toch Christus' belofte, Matth. X : 42,
en herinner u Zijne woorden betreffende
Maria (Mark. XIV: 8): «Zij heeft gedaan,
hetgeen zij konde».
Aanteekeningen.
« Cantor en Pollux » scharen volks zich verzamelden om bij de
aankomst tegenwoordig te zijn. Zulk eene
menigte wachtte dus denkelijk ook het
schip van Paulus op. De overblijfselen van
den dam, waaraan deze schepen vastge-
legd werden, zijn nog zichtbaar.
2. Paulus bereikte Rome langs den be-
roemdsten van al de groote keizerlijke
wegen — de «Koningin der Wegen r,
zooals hij genoemd werd — de via Appia,
welke van Rome naar Briu>di<ium liep.
De « Appiusmarkt» en «de drie Tahernen»
zijn welbekende halten, de eerste 43 en
de laatste 33 mijl van Rom«^ verwijderd.
Horatius (Satiren 1 : 5) geeft eene zeer
vermakelijke beschrijving van eeue reis
langs dezen weg, en noemt de Appius-
markt als eene plaats met eene menigte