Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
cm, DE REIS. — EEN VOORBEELD VAN DEN INVLOED EENS CHRISTENS. 498
Les cm. — De Reis. — Een Voorbeeld van den invloed
eens Christens.
Te lezen — Hand. XXVH.
Te leeren — Ps. CVIl : 23-26 ; Jes. XXVI: 3; 1 Petr. H : 12. (Ps. 91 : 1,2; Gez. 17: I).
Voor den Onderwijzer.
Er is veel studie noodig voor deze Les. De onderwijzer moet zich geheel op
de hoogte stellen van al de zeevaartkundige bijzonderheden der reis — die,
indien zij waard zijn in een door den Heiligen Geest ingegeven boek vermeld
te worden, ook zeker waard zijn door de lezers van dat boek te worden be-
studeerd. Niet, dat elke bijzonderheid den leerlingen behoeft medegedeeld te
worden; maar men trachte zooveel mogelijk een zeer levendig beeld van de
gevaren, angsten en ontberingen der reis te geven, en dit is alleen te doen
door iemand, die elk voorval ^oed in zich op heeft genomen, wien de opeen-
volging der gebeurtenissen duidelijk voor oogen staat. Een zorgvuldige bestu-
deering van Schels en Aanteekeningen, met gebruikmaking van de kaart
en de twee kleine bijgevoegde kaartjes, zullen, naar wij meenen, voldoende
blijken te zijn om den meesten onderwijzers een goed begrip der reis te geven.
Zij, die uit eigen ondervinding van ruw weder op zee kunnen verhalen, of,
indien zij deze ondervinding niet hebben, de geschiedenis van een schipbreuk
kunnen mededeelen of er naar verwijzen, zullen zonder twijfel zien, dat dit
de behandeling der Les veel gemakkelijker maakt.
De in de Schets aangenomen wijze van behandeling is, het verhaal der reis
zonder afbreking te volgen, en naderhand den blik terug te slaan en al die voor-
vallen te zamen te voegen, welke de plaats doen kennen, die Paulus aan boord
innam, en den invloed, dien hij uitoefende — waaruit dan onmerkbaar de toepas-
sing voortvloeit. Over dezen invloed is zooveel te zeggen, dat er bijna geen
perken zijn aan de velerlei punten, die den kinderen betreffende dit onderwerp
voorgehouden kunnen worden. Men begrijpe wel, dat in de Schets slechts
eenige weinige wenken konden gegeven worden.
Schets van de Les.
Wanneer gij op reis gaat, zijt gij dan
gewoonlijk niet vroolijk en gelukkig? Gij
denkt aan de plaats, waarheen gij u be-
geeft, of aan al de dingen, die gij onder-
weg zult zien. Denkt gij er ooit over, dat
gij misschien het einddoel nimmer zult be-
reiken? Er kunnen ongelukken gebeuren
{geef voorbeelden) zelfs op een tocht, die
slechts een dag duurt — hoeveel te meer
op eene lange reis naar een ver landi
Heden zullen wij Paulus op een gevaar-
lijke reis volgen.
(1) Vers 1—3. Hij verlaat de legerplaats
te Cesarea om naar de haven te gaan,
zich daarin te schepen. Wij hebben Paulus
dikwijls aan boord zien gaan, maar nooit
op deze wijze — welk verschil is er dan?
Hij is nu een gevangene — geketend met