Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
VIII. HET VERBLIJF TE NAZARETH.
31
getrokken kunnen worden. Toch was dit bezoek een episode (wel is waar een
zeer belangrijke) in een tijdsruimte van dertig jaar. Wij weten inderdaad zeer
weinig van deze dertig jaar, maar toch genoeg om er gemakkelijk een geheele
les aan te kunnen besteden. Waarschijnlijk zullen den onderwijzer allerlei
vragen voorgelegd worden, waarvan het antwoord niet in den Bijbel staat,
maar die de nieuwsgierigheid van een vlug kind prikkelen. Hij zal daardoor
een uitmuntende gelegenheid hebben, om aan te toonen hoe dwaas het is,
wanneer men verwacht (zooals sommige kinderen dit doen) dat de Bijbel alles
zal zeggen. Het is van groot belang, dat wij doordrongen zijn van onze onwe-
tendheid omtrent de gebeurtenissen van die jaren. Maar wij behoeven die
onwetendheid niet te vermeerderen, door ons niet op de hoogte te stellen
van wat wij werkelijk kunnen weten, nl. van het dagelijksche leven van
een Joodsch kind (zooals men te dikwijls gemeend heeft); wij mogen deze
kennis op gepaste wijze gebruiken, als grondslag voor onze overdenkingen:
evenzoo heeft een beoefenaar der sterrekunde een grootscher voorstelling van
den omvang van het heelal, dan iemand die daar niets van weel.
De eerste afdeeling van deze Les moet alleen met de oudere klassen in haar
geheel behandeld worden. De feiten daarin aangeduid, zijn echter van zeer
veel nut om aan het tijdperk geschiedkundige realiteit te geven.
Er is één groote moeilijkheid, wanneer wij den kinderen willen inprenten
dat Christus hun tot een voorbeeld moet zijn. Zij stellen zich namelijk Hem voor,
als iemand voor wien het zoo gemakkelijk was goed te zijn, dat het geen verdienste
had; die niet voelde zooals een kind; die boven al de kleine beproevingenen
moeilijkheden van het kinderleven verheven was; en wiens voorbeeld niet
met recht kan aangehaald worden. Deze gedachte, al leeft zij onbewust
en wordt zij niet geuit, oefent toch dikwijls zekeren invloed uit op het kinderlijk
gemoed. Stellen wij het ons daarom in deze Les tot een taak, om Jezus als
een werkelijken jongen voor te stellen. Laten wij niet bevreesd zijn om aan
den eerbied te kort te doen, dien Zijne Godheid vereischt; dat gevoel bestaat
reeds, en door stil te staan bij de wezenlijke vernedering van den Eeuwigen
Zon van God, zullen wij het eerder verhoogen.
Schets van de Les.
Dertig jaar lang hooren wij bijna niets
van Jezus. Slechts één voorval wordt er
verhaald — dat zullen wij aanstaanden
Zondag behandelen. Denk heden aan Hem
als aan een kind en jongeling.
I. Welke gebeurtenissen had-
den er om Hem heen plaats
gedurende die dertig jaren?
Gij trekt er u, kinderen, weinig van
aan wat er aan het hof, in de Eerste en
Tweede Kamer gebeurt; maar wat er nu
geschiedt, kan van groot belang voor u
wezen wanneer gij volwassen zijt. Zoo
was het met Jezus; wij zullen Zijn werk
beter begrijpen, wanneer wij weten wat
er al dien tijd voorviel.
Dikwijls lezen wij in do Evangeliën van
Bomeinsche soldaten, wetten, geld, enz.