Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
C. JOODSCHE SAMENZWEERDERS EN ROMEINSCHE BESCHERMERS. 485
ring het was. Zij was wreed — want
wat wilden zij? Listig — zij wisten, dat
zij geen kans zouden hebben Paulus
kwaad te doen, zoolang hij veilig in de
legerplaats was — wat dan? vers io. Zij
waren vastbesloten — wisten welk ge-
vaar zij liepen — de Romeinsche soldaten
waren vlug en sterk — maar het mocht '
kosten wat het wilde, de zaak moest
gedaan worden — zie den verschrikke-
lijken eed, vers 12 (Aant. 1).
Maar wat vergaten zij? Ps. X : 14; j
Spr. XIX : 21. En de Heer, die den vori- j
gen nacht «bij Paulus stond», droeg zorg, i
dat iemand de samenzwering ontdekte. ,
Wie? vers 16. Lees hoe de neef van Pau-
lus het aan Lysias mededeelde, en welke
wijze en snelle bevelen Lysias gaf, vers
17—24. {Zie over den brief Aajtt. 2).
Het is het holle van den nacht; eene
sterke afdeeling soldaten (hoeveel?) komt
de stadspoorten uit, richt zich naar de
heuvelen van Benjamin, vers 31—35.
Moeten zij allen een Joodschen gevangene
beveiligen — waarom? Omdat hij een
«Romeinsch burger» is — Rome is ver- ;
plicht hem te beschermen — deze geheele
strijdmacht moet gebruikt worden, om de
wetten en voorrechten in stand te houden.
Welk eene ergernis voor de Joden den
volgenden dag! Wat antwoordt Lysias op
hun verzoek? Zie vers 30 — zij kunnen
nu Paulus niet meer voor hunnen raad
laten komen — hij is veilig te Cesarea —
zij mogen hem zooveel beschuldigen, als
zij willen. Er wordt geen tijd verloren:
vijf dagen later staan zij voor den stad-
houder, met een gehuurd Romeinsch wet-
geleerde, om vervolging tegen Paulus in
te stellen, XXIV : 1. Aanstaanden Zondag
zullen wij de aanklachten en Paulus'
verdediging zien ; maar wat werd er door
uitgewerkt? vers 22, 23. Felix ziet dui-
delijk genoeg, dat hij niet schuldig is —
de wet kan hem niet veroordeelen. De
plannen der Joden worden nogmaals ver-
ijdeld door de Romeinsche rechtvaardig-
heid.
Waarom werd Paulus dan niet vrijge-
laten? Dit is weder niet de schuld der
wet — maar omdat Felix een slecht mensch
is; vers 26 toont aan, dat hij Paulus kon
(en daarom moest) losgelaten hebben, en
waarom hij het niet deed. Hoe lang werd
hij in ketenen gehouden? vers 27 — twee
volle jaren bracht hij door in de kazerne
der soldaten te Cesarea (Zie Aant. 4).
Welk een onaangename tijd voor hem! Op
welk eene treurige wijze gaat deze ver-
loren, zal hij wel gedacht hebben. Ja,
maar God wist wat het besie was —
misschien had hij behoefte aan rust en
kalm te.En er waren niet alleen Heidensche
soldaten bij hem — zijne vrienden konden
hem bezoeken —zeker Lukas, Timotheüs,
Philippus en zijne vier dochters (XXI: 8,
9) — misschien was de bekeerde Romein-
sche hoofdman (X:l) daar nog. En indien
hij los was gelaten, dan hadden de Joden
hem denkelijk vermoord. Dien geheelen
lijd was hij veilig onder de bescherming
der Romeinen.
Er komt een nieuwe stadhouder in
plaats van Felix, XXIV : 27. Zie wat dit
ten gevolge heeft; de Joden hebben geen
oogenblik dien gehaten gevangene vergeten
— zij zijn na twee jaar nog even wreed
en listig — eene nieuwe samenzwering!
Zie XXV : 1, 2. Maar weder wordt Paulus
door de rechtvaardige wetten van Rome
gered, vers 4, .5, 16.
Nog een verhoor te Cesarea, vers
6—8; weder de oude aanklachten —
Paulus moet zich weder verdedigen. Maar
een nieuw gevaar, vers 9 — Festus geeft
toe aan de Joden. En nog eens wordt
Paulus door de wet gered. Zie zijne woor-
den, vers 10, 11 — alk beroep mij op