Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
463 XCVIl. VEKKOXDIGlXCt VAX DEN LEVENDEN GOD TE ATHENE.

Misschien kan men het best een flauw begrip geven van de grootheid van
Athene, door, zooals de Schets aangeeft, te wijzen op de belangrijke plaats,
die de Grieksche Geschiedenis en Letterkunde in het hedendaagsche onder-
wijs innemen, en op den voortdurenden invloed der Grieksche kunst. Maar
meergevorderde klassen zullen met belangstelling de namen van legerhoofden
als Miltiades, staatslieden als Solon en Pericles, wijsgeeren als Socrates en Plato,
redenaars als Demosthenes, schrijvers als Xenophon en Euripides, beeldhouwers
als Phidias hooren, — al zijn het voor hen niets dan namen.
Men zegge niet, dat al zulke zaken buiten het gebied van Zondagschoolonder-
wijs liggen. Zoo is het wel^ indien zij alleen op zichzelven behandeld worden,
maar men bedenke, dat hoe hooger het denkbeeld is, dat men van de groot-
heid van Athene geeft, des te indrukwekkender de gedachte zal zijn, dat zelfs
toen de wereld op haar hooge punt stond, zij «uit de wijsheid, God niet
kende». Elk der twee punten van toepassing kan alleen genomen worden,
of men kan een geheel anderen gedachtenloop volgen, en zeggen, dat, ofschoon
de Atheners in de «tijden der onwetendheid» leefden, wij dit niet doen, en
dat de verantwoordelijkheid voor God van een eenvoudigen Zondagschool-
leerling veel grooter is dan die van den wijsten of meest verdorven Griek.
Schets van de Les.
Paulus is weder op zee. Den vorigen
keer, dat wij hem daar zagen, ging hij
een inval doen op het gebied van den
Satan (Les XCV) — nu moet hij vluchten
uit datzelfde Macedonië — de Satan schijnt
te overwinnen (zie 1 Thess. II : 17, 18).
Denkt echter aan Paulus' zegepralen te
Philippi, Thessalonika en Berea — hoe
vele zielen zijn er behouden! Zelfs nu
vlucht hij slechts om den strijd elders
voort te zetten. Waar? vers 15.
Athene is eene der meest beroemde
steden van de wereld. Op onze gymnasia
en academies wordt de geschiedenis van
Athene en alles, wat in de aldaar ge-
schreven boeken staat, geleerd, evenzoo
goed als gij leert spellen en rekenen. Onze
geleerdste mannen studeeren in de boeken
van wijze Atheners, die lang vóór Paulus'
bezoek leefden. Wanneer onze beeldhou-
wers schoone beelden willen maken,
of onze architecten fraaie gebouwen
oprichten, volgen zij na, wat de Athe-
ners meer dan 2000 jaar geleden deden.
Gij ziet dus hoe kundig zij geweest moeten
zijn.
I. Wat Paulus te Athene zag.
Hij had dikwijls van Athene en hare
wonderen gehoord — zijne belangstelling
moest er zeer door gaande gemaakt zijn.
Hij ging nu de stad door, bezag alles (vers
23) en sloeg het volk gade.
1. De Tempels en afgoden. (Zie Aan-
/iangrseZXVI,blz.468v.v.).Waarheen hij zich
ook keerde, overal schoone witte gebouwen
en beelden. Er waren verscheidene heu-
velen in Athene, op welker top prachtige
Tempels stonden. In het midden was een
groote rots, die zich hoog boven de andere
verhief — steile trappen leidden naar boven
— op den top zag men de heerlijkste din-
gen — zelfs wekken de bouwvallen nu
nog de bewondering op. Wat gevoelde
Paulus? vers 16 — zijn « geest werd ont-
stoken» — waarom ontstoken: omdat hij
genoot en bewonderde? Neen — hij ge-
voelde hetzelfde als Jezus gevoeld had,
toen de discipelen Hem op den grooten