Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
vil. DE VLUCHT VOOR HERODES.
Les Vil. — De vlucht voor Herodes.
iiAlsnu weet ik, dat de Heer Zijn Gezalfde behoudt».
Te lezen — Matth. II : 13—23.
Te leeren — Ps. II : 2-4, G; Spr. XIX : 21 (Ps. 33 : 5).
27
Voor den Onderwijzer.
Men zal opmerken, dat de feiten in deze Les niet geheel in dezelfde volg-
orde zijn genomen als in het Evangelie-verhaal, hetwelk eerst de vlucht naar
Egypte geeft en daarna wat de ooizaak was van die vlucht. Wanneer een
gedeelte der Schrift vei-s voor vers behandeld wordt als bij tekstuitleggingen,,
kan zulk een omzetting niet plaats hebben, maar bij het onderwijs op de
Zondagschool is het dikwijls zeer nuttig.
De verklaringen van de twee profetieën kunnen in de jongere klassen weg-
gelaten worden, wanneer men denkt dat ze te moeielijk zijn; maar waar het
mogelijk is ze te geven, moet dit met zorg en duidelijk geschieden.
De toepassing in de Schels kon niet anders dan van algemeenen aard zijn,
maar bij het onderwijs kan men haar ook in het bijzonder practisch maken,
en de onderwijzer, die zijn leerlingen het best kent, zal dit het beste doen.
Men kan zeer goed het denkbeeld gebruiken van een grooten strijd, die altijd
door over de geheele wereld gaande is, waarin ieder, bewust of onbewust, staande
aan de eene of de andere zijde., is gewikkeld. Dat elk woord en elke handeling
van een kind daden zijn in dezen grooten strijd van Christus (zie de aange-
haalde teksten), en dat de streken, die men tegen hem bedenkt, een van die
«vele gedachten» zijn, waarvan Salomo spreekt; dal God waarlijk aan de
zijde des Ghristens is, en dat Zijne zijde moet zegepralen: dit alles vloeit als
van zelf uit het onderwerp voort, en daar het verhalend gedeelte van de Les
kort is, moet de onderwijzer de gelegenheid aangrijpen, niet om over deze
punten te preeken^ maar om een levendig en openhartig gesprek daarover
gaande te maken.
Schets van de Les.
Laat ons heden naar Jeruzalem terug-
gaan. Wat gevoelde het volk, toen de
Magiërs naar den pasgeboren Koning
kwamen vragen? Waarom waren zij «ont-
roerdw? Misschien omdat zij wisten, dat
Koning Herodes verontrust zou worden, en
vreesden, dat hij tot nieuwe wreedheden
zou overgaan. En wij zuUen zien dat dit
niet zonder reden was.
I. Het kind in gevaar.
1. Herodes was ook ontroerd. Hoe
vreemd! Hij had acht en dertig jaar op
den troon gezeten, had al zijne vijanden
overwonnen, had zelfs zijn eigen vrouw
en zonen ter dood gebracht, uit vrees dat
zij hem wilden verraden. Hij had het volk
zoeken te behagen door den Tempel te
herbouwen en vele schoone paleizen in