Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
445 XCIV. DE EERSTE ZENDINGSREIS. — DE STRIJD OM EENE ZIEL.
het verhaal in de Schets beschouwd als eene toelichting van de twee vormen,
waaronder zich de groote strijd tusschen het rijk van Christus en het rijk
van den Satan voordoet. Eerst wordt de zending van Barnabas en Paulus be-
schreven als een aanval op het gebied van den Booze; daarna wordt de be-
keering van Sergius Paulus beschreven als de nederlaag van den Booze in
den «strijd om zijne ziel». Deze laatste Afdeeling baant als vanzelf den weg
tot eene toepassing, die voor de meeste kinderen nieuw zal zijn. Zij hooren
dikwijls genoeg, en hebben reeds in deze serie gehoord, van den strijd^
waaraan zij zeiven geroepen zijn krachtig deel te nemen; maar hier wordt
hun herinnerd, dat hunne eigen ziel de prijs is, om welke de machten des
lichts en der duisternis strijden. Er is geene beschouwing, die meer indruk
kan maken, indien zij den kinderen met tact en ernst wordt voorgehouden.
Schets van de Les.
Stel u voor, dat er menschen uit eene
provincie of stad in Nederland den koning
niet wilden gehoorzamen, maar een ande-
ren bestuurder aanstelden — hoe zou
men hen dan noemen?
Dit is niets anders dan wat duizenden
menschen zijn tegenover God — opstan-
delingen. Hoe werden zij dit? De Satan,
zelf een opstandeling, deed het eerst op-
stand op aarde ontstaan — wanneer?
Hij maakte zich meester van Gods gebied
(Joh. XIV : 30; 2 Cor. IV : 4) — ver-
leidde de menschen om zijn wil te ge-
hoorzamen in plaats van Gods wil.
Wat deed Christus, toen Hij de wereld
wilde heroveren? Hij riep een kleine
bende getrouwe soldaten bijeen — zond
hen uit om te strijden in de groote
worsteling tusschen Hem en den Satan,
om de weerspannigen weder te herwinnen
voor hun rechtmatigen Koning.
Wat deed toen de Satan? Wachtte hij
tot hij aangevallen werd? Neen — hij
maakte zich op, om de krijgslieden van
Christus te overweldigen (door vervolging),
of hen tot opstand over te halen (door hen
tot zonde te verleiden).
Op het punt, waar wij nu gekomen
zijn, moet de Gemeente, ofschoon er vele
opstandelingen teruggewonnen zijn, zeer
op hare hoede wezen tegen deze aan-
vallen; en de overige wereld, uitgestrekte
landen en bevolkte steden — zij zijn
alle in opstand — de Satan kan onge-
stoord regeeren. Heden zullen wij de
eerste groote poging zien om den oorlog
tot ver in het gebied van den vijand te
brengen.
I. De eerste zendingsreis.
Zie vers 1 en 2. « En er waren te An-
tiochië in de Gemeente» — waartoe riep
God eenige leden dezer Gemeente? Zij
hadden onderstand gezonden aan honger-
lijdende lichamen (XI: 28—30); nu moe-
ten zij onderstand zenden aan honger-
lijdende zielen. Hun geld hadden zij « af-
gezonderd » (gewijd, ter zijde gelegd) voor
God; nu moeten hunne mannen ook af-
gezonderd worden
Wie koos de mannen'? vers 2 — de
namen werden zelfs genoemd {Zie Aant.
2). Nu komen er niet meer zulke wonder-
bare boodschappen tot ons; en toch —
wie zou alle leeraren, onderwijzers, zende-
lingen kiezen? Zie Hebr. V : 4.
Deinsden zij terug voor Gods roep-
stem? Sommigen hebben dit gedaan; zie
Exod. IH : 11, 13, IV : 1, 10, 13; Jona
I : 1—3. Niet alzoo Barnabas en Saulus;
zij waren bereid, als moedige en getrouwe