Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
444 XCIV. DE EERSTE ZENDINGSREIS. — DE STRIJD OM EENE ZIEL.
Meer dan eens, wanneer hij van eene
reis terugkwam, deed de dienstmaagd
« van blijdschap de poort niet open », maar
liet hem buiten staan, om naar binnen
te loopen en de tijding zijner terugkomst
mede te deelen.
5. « Hel is zijn engel». Deze woorden
kunnen alleen begrepen worden als de
uitdrukking van het Joodsche volksgeloof
in beschermengelen» maar dit geloof wordt,
volgens de meening der beste schrijvers,
door de uitspraak van onzen Heer in Matth.
XVIII : 10 bevestigd. Het woord «engel»
beteekent in de Schrift nooit spook of
geest.
6. De twist tusschen Herodes Agrippa
en het volk van Tyrus en Sidon (vers 20)
werd waarschijnlijk óf veroorzaakt of ge-
volgd door eenige regelingen omtrent den
handel, die hij gemaakt had, en welke in
hun nadeel waren. De Feniciërs waren
een volk van kooplieden, niet van land-
bouwers, en Galilea moest hen van tarwe,
olie, enz. voorzien. Voor de woorden van
Lukas «hun land werd gespijzigd van des
konings land», verg. 1 Kon. V : 9, 11;
Ezra Hl : 7; Ezech. XXVII : 12, 17.
7. Het verhaal in Josephus XIX,
8) van den dood van Herodes Agrippa
bevestigt het verhaal van de Handelingen en
vult het op merkwaardige wijze aan. Een
groot feest werd te Cesarea ter eere van
Keizer Claudius gehouden (sommigen den-
ken om zijn terugkeer naar Rome uit
Britannié te vieren). Op den tweeden
dag (den l^ten Aug. 44) verscheen Hero-
des op de openbare spelen met een kleed
uit eene met zilver doorweven stof, het-
welk de stralen der morgenzon zoo schit-
terend weerkaatste, dat de toeschouwers
verblind en met ontzag vervuld werden,
en hem als een god begroetten, roepende:
«Wees ons genadig; indien wij u tot nu
toe als een mensch gevreesd hebben,
eerbiedigen wij u van nu af aan als een
god». «De koning», zegt Josephus, «be-
strafte hen niet, weersprak niet deze god-
delooze vleierij». Bijna terstond daarna
werd hij getrolfen door hevige ingewands-
pijnen, waaraan hij vijf dagen daarna
stierf (6 Aug.).
Het is opmerkelijk, dat nog andere be-
ruchte vervolgers een soortgelijken dood
gestorven zijn; onder anderen Antiochus
Epiphanes (2 Macc. IX : 5) en Herodes
de Groote (Jos. Antiq. XVH : 8).
8. Het is onzeker waar de «andere plaats»
was, waar Petrus heenging (vers 17);
maar waarschijnlijk verliet hij de stad.
Over het algemeen denkt men, dat deze
vervolging de Twaalven uit Jeruzalem ver-
dreef, evenals die van Saulus zoovelen uit
hunne kudde had verdreven; en dat zij
dus medewerkte tot de vervulling dei-
Goddelijke plannen in de verdere uitbrei-
ding van het Evangelie en de bevrijding
der Gemeente uit de nauwe banden van
het Judaïsme. Deze opvatting schijnt be-
vestigd te worden door het feit, dat de
bijdragen van de Gemeente te Antiochië
voor de armen te Jeruzalem (XI: 27—30),
welke waarschijnlijk door Paulus en Bar-
nabas werden gebracht na de vervolging
van hoofdstuk XII, gezonden werden aan
« de ouderlingen» — hetgeen doet ver-
onderstellen, dat de Apostelen afwezig
waren.
Les XCIY. — De Eerste Zendingsreis. — De stryd om eene ziel.
« De Satan heeft ulieden zeer begeerd .... maar .... »
Te lezen — Hand. XIH : 1—12; XIV : 0—20.
Te leeren — 2 Cor. X : 4; 1 Petr. V : 8. (Ps. 22 : 14; Gez. 33 : 6).
Voor den Onderwijzer.
Dit onderwerp biedt twee hoofdpunten voor de toepassing aan, nl. de plichten
ten opzichte van het zendingswerk, welke op de Gemeente rusten, en den
kritieken toestand van iemand, die naar tegenovergestelde kanten wordt getrok-
ken door goede en slechte invloeden. Ten einde deze twee te vereenigen, wordt