Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
440 XCIIl. EEN ENGEL TOT BEVRIJDING EN TEN OORDEEL GEZONDEN.
besnedene zouden zeggen, waar de bron
was, die hij zocht.» De geschiedschrijver
Tacitus zegt: « Tegen het geheele mensch-
dom koesterden zij een haat als tegen
vijanden ».
Les XCIIL — Een engel tot bevryding enten oordeel gezonden.
« De Heer behoedt den geloovige, en vergeldt overvloediglijk dengene, die
hoogmoed bedrijft».
Te lezen — Hand. XIL
Te leeren — 1 Sam. H:9; Ps.XXXIV: 7; Ef. 111:20. (Ps. 125:1, 34; Gez. 156:2).
Voor den Onderwijzer.
De geschiedenis, welke wij hier voor ons hebben, kan, evenals andere,
die wij gehad hebben, op verschillende manieren behandeld worden. Zij zou
zeer goed als grondslag kunnen dienen voor eene les over het gebed; zie (6) en
2 van Afdeeling I. Zij zou genomen kunnen worden als een voorbeeld van den
nimmer eindigenden strijd tusschen het rijk des lichts en dat der duisternis,
tusschen God en den Satan; zie (a) en (6). Ook kan men eenvoudig de ge-
beurtenis verhalen, en eene algemeene toepassing maken over de zorgende
liefde, waarmede God over Zijne dienstknechten waakt. Maar, daar de werk-
zaamheid der engelen eene belangrijke plaats in de Handelingen bekleedt, zal
het goed zijn, ten minste in ééne Les, bij dit onderwerp te mogen stilstaan;
en de geschiedenis, die wij nu zullen behandelen, levert hiertoe de beste
gelegenheid, omdat wij hier de heide manieren vinden, waarop engelen tusschen-
beide treden.
Schets van de Les.
Een nieuwe heerscher in Palestina. In
plaats van een stadhouder als Pilatus te
zenden, heeft de Romeinsche Keizer (Clau-
dius, XI : 28) Herodes (kleinzoon van
dengene, die de kinderen vermoordde,
neef van den Herodes, die Johannes den
Dooper doodde) tot koning over het ge-
heele land {zie Aayit. 1) aangesteld.
De tijd van rust en vrede voor de Ge-
meente (IX : 31) {zie Les XC, Aant. 1)
is nu geëindigd — eene nieuwe vervolging,
vers 1 — waarom? vers 3. Het is zeer
slecht van Herodes, zoo denkt gij, om de
Joden door zulke wreede moorden te be-
hagen ? Hebt gij nooit partij gekozen tegen
een onbeminden schoolkameraad om ande-
ren te behagen?
Weder een martelaarschap — van wien ?
zie vers 2. Wat had .lezus gezegd van
deze twee broeders? zie Mark. X : 39 —
zij moesten «Zijn beker drinken» —wat
beteekende dat? Mark. XIV : 36, lijden
en dood {7Ae Les LX). .lohannes had den
volsten beker (hij leefde het langst); maar
.Takobus dronk den zijnen het eerst — hij
was de eerste Apostel, die den marteldood
stierf {Zie Aant. 2).
Groote vreugde in Jeruzalem — een der
voornaamste Nazareners wordt ter dood
gebracht — nu zal spoedig de geheele