Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
XCI. DE GODVRUCHTIGE ROMEIN.
431
Les XCI. — De godvruchtige Romein.
n Eenzelfde Heer is Heer van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen».
Te lezen — Hand. X : 1-8, 24—29.
Te leeren - Rom. X : 12, 13; Gal. Hl : 26—29. (Ps. 119 : 77; Gez. 4 : 1, 2).
Voor den Onderwijzer.
De bekeering van Cornehus is zulk eene gewichtige gebeurtenis in de ge-
schiedenis der eerste Gemeente (zie volgende Les, Aant. 1), dat het, bij het
maken van het plan voor de Les, noodig bleek te zijn twee Lessen over dit
onderwerp te geven. De stof wordt dan aldus verdeeld; — in deze Les plaat-
sen wij ons op het standpunt van den Heidenschen krijgsman, en zien hoe
het Evangelie zich aan hem voor zou doen; in de volgende Les nemen wij
het standpunt in der Gemeente, nl. der geloovige Joden, zoowel Petrus als de
broederen te Jeruzalem.
Om deze reden wordt het gezicht, dat Petrus te Joppe had, ofschoon het
reeds vroeger, in hoofdst. X, verhaald wordt, eerst in de tweede Les behandeld.
De toepassingen zullen ook verschillend zijn, ofschoon zij werkelijk uit de-
zelfde beschouwingen voortvloeien. Eerst stellen wij vast wat God is voor allen,—
wie zij ook zijn — die «Hem aanroepen»; daarna stellen wij vast, wat Chris-
tenen moesten zijn voor allen, — wie zij ook zijn — die behooren tot de
groote broederschap van de kinderen Gods.
Evenals in al deze Schetsen, zijn er in deze verscheidene gedeelten, die weg-
gelaten kunnen worden, zonder dat het aan den hoofdinhoud der Les schade
doet: zooals b. v. de dubbele verwijzing naar Maleachi in het eerste gedeelte
van Afdeeling II en de toespeling op het tweevoudige werk, dat noodig is
voor verlichting van het hart. Zulke gedeelten zijn echter dikwijls belangrijk
voor meer gevorderde klassen, daar zij als het ware een nieuw zijdeling.sch
licht werpen op een welbekend verhaal.
Schets van de Les.
Weet gij wat een ^hoofdkwartier» is? —
Waar de generaal van een leger zich
bevindt. Het hoofdkwartier van de Romein-
sche overheerschers van Judea was niet
te Jeruzalem — daar was slechts een
«overste», niet de Stadhouder — maar
te Cesarea, eene fraaie stad, door Herodes
den Grooten aan de zeekust gebouwd, zie
XXI : 31, XXHI : 22—24 {Zie Aant. 1).
Hier was het grootste gedeelte der Ro-
meinsche legermacht. Heden zullen wij
van een officier, een «hooldman over
honderd» {zie Aant. 2) lezen. In deze
geschiedenis zullen wij zien, hoe waar
Hebr. XI : 6 is — « God is een helooner
dergenen, die hem zoeken ».
I. Een ijverig zoeker van God.
Vers 1—8, 24—27.
Zonder twijfel was Cornelius, evenals
andere Romeinsche krijgslieden, moedig —
gereed om overal heen te trekken, welk
gevaar hem ook dreigde — stipt in het
opvolgen der bevelen en in het doen
gehoorzamen zijner eigen bevelen (verg.