Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
GEZONDHEID VOOR LICHAAM EN ZIEL.
429
Maar was het een zegen voor Dorcas
om opgewekt te worden? Was de dood
niet een grootere zegen? Dit gevoelde
Paulus ook voor zichzelf, Phil. 1 : 21,
23; wat zeide hij echter? de volgende
verzen. Zeker was Dorcas' «bhjven
in het vleesch« «noodiger» voor de
Gemeente te Joppe! En zij zoude zich
verheugen, dat zij nog gelegenheid had
om «goed te doen aan allen», maar meest
aan — wie? Gal. VI : 10.
II. Leven en gezondheid voor de
ziel.
Waren de twee wonderen, waarvan wij
gelezen hebben, al de wonderen, die de
Heer in dien tijd door Petrus verrichtte?
Er zijn drie verzen in het gedeelte, dat
wij voor ons hebben, welke nog van
grootere dingen spreken I — kunt gij ze
vinden? Vers 42 — « velen geloofden in den
Heer »; vers 35 — « allen .... bekeerden
zich tot den Heer»! vers 31 — «de gemeen-
ten werden gesticht en vermenigvuldigd ».
Geestelijk leven en geestelijke gezondheid.
1. Leven. Zij, die « geloofden » en « zich
tot den Heer bekeerden », ontvingen leven.
Waren zij dan eerst dood? Zie Ef. 11:1,
5; Col. H : 13; 1 Tim. V : 6 — «dood
in de zonden» — zij, die in de zonde
leven, en niet tot Christus gekomen zijn,
opdat Hij hunne zonde wegneme, worden
dood genoemd. Waarom? Kan een dood
lichaam zien, hooren, voelen, spreken,
handelen? En eene doode ziel ziet niet
het gevaar, waarin zij verkeert, hoort niet
Gods stem, voelt niet Gods liefde, spreekt
niet in waarachtig gebed en in lofzegging,
doet niet Gods wil. (De onderwijzer moet
deze punten natuurlijk afzonderlijk ne-
men). Toen dus de menschen van Lydda
en Joppe in Jezus geloofden, was het,
alsof eene geheele menigte uit de dooden
opstond! Welk een wonderbaar gezicht,
de gestorven Dorcas uit haar bed te zien
opstaan — maar nog veel wonderbaarder
was het, al die zielen tot het leven te zien
terugkeeren. Wie wekte Dorcas op? —
Petrus niet — maar? En het was Christus,
die deze zielen opwekte, den Heiligen
Geest, den «Gever van Leven» {Geloofs-
belijdenis van Nicea) zond, om dezen
«den adem des levens in te blazen».
2. Gezondheid. Levende menschen zien,
hooren, voelen, spreken, handelen — maar
kunnen zij dit altijd ^fOi^ci doen ? Niet wan-
neer zij ziek zijn {licht dit toe). Indien
wij dus niet gereedelijk Gods stem Äooren,
tot Hem bidden en Hem prijzen, Zijn wil
doen, wat is dan daarvan de reden? Om-
dat de ziel niet gezond is. God wil, dat
Zijne dienstknechten «krachtig» (Ef. VI: 10;
2 Tim. H ; 1; 1 Joh. H : 14) zijn —
maar hoe zwak zijn velen! — geraakt,
evenals Eneas! Hoe werden de menschen
in Judea krachtig? Hoe «gesticht»? vers
31 — (a) zij wandelden «in de vreeze des
Heeren» — zij bedachten hoe God de
zonde haat, en vreesden de zonde te doen
(zie Hebr. XH : 28, 29); (6) «en in de
vertroosting van den Heiligen Geest» —
zij werden «met kracht versterkt door
den Geest» (Ef. IH : 16).
Denk nu eens na — tvat is het beste,
dat men voor u kan wenschen?
Zie wat Johannes, in zijn ouderdom,
voor zijn vriend Gaius wenschte (2den
tekst om te leeren) — niet, dat zijne ziel
zou opgewekt worden uit den dood der
zonde — niet, dat zijne zwakke ziel kracht
zou ontvangen — dit was niet noodig,
want Johannes zegt «gelijk uwe ziel wei-
vaarf», maar dat zijn /ic/iaam gezond en
krachtig mocht zijn.
Is dit ook voor u de beste wensch? Het
is een goede wensch, en somtijds vervult
God dien, zelfs wanneer wij het nauwe-
lijks durven hopen (/laai voorbeelden aan).
Maar gij zijt gezond en krachtig — naar