Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
VI. DE WIJZEN UIT HET OOSTEN.
23
XXVIII: 16; het denkbeeld is dat van een
steen, waarover sommigen vallen en waarop
anderen staan; zie Matth. XXI: 44; 2 Cor.
II : 16; 1 Petr. II : 7, 8. Ook kan het
zijn, dat zij in het bijzonder doelt op
degenen, die tijdens de prediking van
onzen Heer tot ongeloof vervielen, maar
weer «opstonden» onder de prediking der
Apostelen.
Les VL — De W\jzen uit het Oosten.
nEen licht tot verlichting der Heidenen^).
Te lezen — Matth. II : 1—12.
Te leeren - Jer. XLIX : 6; Ps. Cxfx : 105; Heb. III : 14 (Ps. 72 : 6. 8).
Voor den Onderwijzer.
Weinig onderwerpen geven meer aanleiding tot levendige beschrijvingen,
dan datgene wat wij nu gaan behandelen; en er zijn ook weinig, die het
meer behoeven, om de belangstelling voor zulk een bekend verhaal te prik-
kelen. Om dit met goed gevolg te doen, behandele men de twee eerste afdee-
lingen van de gegeven Schets, vóórdat men den tekst leest. Men zal opmerken,
dat de stof voor deze twee afdeelingen niet rechtstreeks genomen is uit het
verhaal van Mattheus; en er wordt hier een goed voorbeeld gegeven, om aan
te toonen hoe noodzakelijk het is, dat men een matig en gepast gebruik m:takt
van zijne verbeeldingskracht tot aanvulling van de verhalen in de Schrift.
Want van alles, wat in de Schets is aangegeven, kan men zeggen, niet dat
het gebeurd kan, maar dat het gebeurd moet zijn. De twee afdeelingen be-
vatten niets anders, dan wat reeds is aangeduid in de woorden: Wij hebben
gezien Zijne ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden». De
gewoonte om allerlei versieringen in het bijbelsch verhaal te verdichten, vindt
hier derhalve geen steun.
In de Schets wordt er betrekkelijk minder van de samenkomst van de
Overpriesters en Wijzen met Herodes gezegd dan in den tekst. De onderwijzer
zal gelegenheid hebben om in de volgende Les uitvoeriger over Herodus te
spreken; en daarom kan deze bijna uitsluitend handelen over Heidenen, die
den Heer kwamen aanbidden. Hoewel de eigenlijke «toepassing» in de Schets
gegeven is ter wille van de volledigheid, is zij van minder belang dan de
voorgaande paragraaf over «de Heidenen», welke gevoegelijk de Les kan
besluiten, als er niet genoeg tijd meer mocht zijn.
Onderwijzers van jongere klassen zullen naar evenredigheid meer tijd aan
de tweede en vijfde afdeeling van het verhaal besteden, en minder aan de
derde en vierde.
Schets van de Les.
Wat zeide de oude Simeon dat het kind
Jezus zijn zoude'^ [Verivijs naar de vorige
Les], Onder anderen, <kEen licht tot ver^
lichting der //eidenen». Kort na de terug-