Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
403 LXXXV. ZEGENINGEN DOOR DEN NAAM VAN JEZUS.

Bij den aanvang der Les houde men vooral in gedachten, dat alleen die
voorbeelden gebruikt mogen worden, welke gemakkelijk door de kinderen
worden begrepen. Die, welke de Schets aangeeft, kunnen afgewisseld worden
naar gelang van de plaatselijke omstandigheden en den stand der kinderen.
Het is dikwijls zeer nuttig om eene toelichting in den vorm van een verhaal
te geven; onderwijzers, die veel gereisd hebben en gebruik moesten maken
van een paspoort, hebben daardoor een zeer geschikt voorbeeld bij de hand
om den invloed van een naam aan te toonen. Kinderen, die gaarne teksten
opzoeken, kunnen hiervoor ruimschoots gelegenheid vinden in deze Les, indien
de onderwijzer eene Concordantie neemt en de talrijke plaatsen aanteekent,
waar «de Naam des Heeren» vermeld wordt als een voorwerp van aanbidding
en liefde, eene voorspraak in het gebed, een grond van vertrouwen (b. v. a De
Naam des Heeren is een sterke toren»), het beginsel voor daden (b. v, «doet
alles in den Naam van den Heer Jezus»), enz.
Schets van de Les.
Welk een verschil tusschen den eenen
naam en den anderen ! In twee opzichten:
(a) Sommige namen worden meer ge-
ëerd of geliefd dan andere. ( Voorbeeld. —
Namen, die toegejuicht worden op volks-
vergaderingen. Of de naam van een ge-
liefden vriend; b. v. indien gij hoort,
die en die komt heden, doet het u ge'
noegen; andere namen wekken zulk eene
gewaarwording niet bij u op).
(b) Sommige namen zijn vermogender
dan andere. ( Voorbeeld. — De naam van
de Koningin staat onder het stuk, dat
den gevangene gratie verleent — geen
andere naam zou geldig zijn. Of—een
wissel op een bankier — de waarde
hangt af van de onderteekening).
Wat staat nu in den laten opgegeven
tekst? De naam van Jezus is een «naam
boven allen naam». Is dit altijd zoo ge-
weest? Toen Hij op aarde leefde, was het
juist het tegendeel — een gehate en ver-
achte naam — zelfs Petrus schaamde er
zich voor (Mark. XIV : 67, 68) — en
eindelijk werd hij geschreven, daar, waar
een ieder zich schamen zou zijn naam
te zien, op een kruis. Ja, maar juist om
dien schandelijken dood zou God den
naam van Jezus groot maken — zie weder
\sten tekst om te leeren en het vooraf-
gaande vers (Phil. H : 8, 9)—«dendood
des kruises, daarom», enz.
Heden zullen wij zien, hoe die naam
« boven allen naam» werd verheven, en
dat wel in de beide opzichten (zie boven)
— in eer en in macht.
I. Wat de Ï^Taam van Jezus voor
den kreupele deed.
Het is di'ie uur— « de ure des gebeds »
(zie Aant. 1) — het volk stroomt naar
den Tempel, om den namiddagdienst bij
te wonen — zij gaan de groote «schoone
poort» met al haar glinsterend koper
{zie Aant. 2) binnen. Wie ligt daar? Hoe
lang is hij kreupel geweest? vers 2 —
hij moet dus een welbekende bedelaar
zijn. Hier zijn twee mannen, die er vrien-
delijk uitzien — hij zal hun eene aalmoes
vragen. Wat zeggen zij? Wat verwacht
hij ? vers 3—5. Waaraan heeft deze man nu
het meest behoefte? Zeker aan het gebruik
zijner beenen; vraagt hij daarnaar? Neen,
eene veel geringere zaak. Maar Petrus
zal hem iets beters geven — «sta op en
wandel!» Hoe denkt gij, dat hij die woor-
den zou opvatten? Zou hij niet vertoornd