Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
IV. DE GEBOORTE VAX JEZUS CHRISTUS.
alle menschen, 1 Tim. II : 6; 2 Cor.
V:14, i5. Maar niet allen hebben nut van
deze vernedering. Wie dan wel? Merk
op, wie reeds den Zoon van God in
Zijne kindsheid leerden kennen. Diegenen,
welke, wanneer God tot hen deed spreken,
luisterden, geloofden, gehoorzaamden —
zie Matth. I : 24; Luk. I : 38, II : 15.
' Bekommeren wijoyisom Godsboodschap
' aan ons? zoo ja, lees dan hoe de Heer
f Jezus zich voor ons wil vernederen (Openb.
Hl : 20; Joh. i : 11, 12, XIV :23.) Zijn
wij te arm en te gering? Wat waren
Jozef en Maria en de Herders? Zie Jes.
LXVI : 2; Jak. H : 5; 1 Cor. 1:26-29.
Aanteekeningen.
1. De datum der geboorte is het onder- '
werp geweest van veel pennestrijd. De
gewone meening, dat het was in het jaar
van Rome («A. 1'. C.») 749 of 750, schijnt
bij zorgvuldige vergelijking der feiten, vrij
juist. Met groote zekerheid neemt men
aan, dat de dood van Herodes gevallen
moet zijn tusschen den 13den Maart en
5den April van het jaar 750; en de vraag
is dan: Hoe lang vóór zijn dood werd
Jezus geboren? Wanneer men het einde
van 749 of het begin van 750 als den
datum aanneemt, dan blijven er, als men
veertig dagen rekent tot de voorstelling
in den tempel, ongeveer twee maanden
over voor het bezoek der wijzen en het
verblijf in Egypte (waar Hij was tot «den
dood van Herodes»); en verscheidene bere-
keningen, die daarvan onaf hankelijk en op
andere datums gegrond zijn, komen hier-
mede overeen. De algemeen aangenomen
dag voor de Geboorte, de 25ste December,
zal dan even waarschijnlijk zijn als elk
andere, en de stellige bewijsgronden er
tegen zijn van geen kracht. De voornaamste
is, dat de kudden in een Decembernacht
niet buiten op het veld zouden zijn. Maar
dit is zeer onzeker. Een Duitsch schrijver
zegt, dat het weder in Palestina tegen
Kerstmis dikwijls zeer schoon is. Een ander
spreekt van het fraaie groen, dat het land
in Dec. bedekt, en geeft de gemiddelde
temperatuur te Jerusalem, in die maand
op als 54® Fahrenheit.
2. vbeschrevene. Hetzelfde Grieksche
woord komt voor in Hebr. XH : 23 (nin
de hemelen opgeschreven))). Het was n.l.
eene algemeene volkstelling. Het stadhou-
derschap van Cyrenius begon acht jaarna
den dood van Herodes, en vele oplossingen
van deze moeilijkheid zijn beproefd ge-
worden. Men heeft willen bewijzen, dat
Cyrenius tweemaal stadhouder is geweest;
maar indien dit niet het geval was, dan
zou het vers waarschijnlijk beteekenen,
dat de eigenlijke beschrijving eenige jaren
later ten uitvoer werd gebracht dan de
volkstellmg, waarop zij gegrond was, en
die tijdens de geboorte van onzen Heer
plaats greep. De gemengde wet, die toen
in Palestina bestond, had een merkwaar-
digen invloed op de vervulling der profetie.
Ware de volkstelling zuiver Joodsch ge-
weest, dan had Maria niet beschreven be-
schreven behoeven te worden, daar alleen
de namen van mannen genomen werden.
Ware de volkstelling alleen Romeinsch
geweest, dan hadden beiden te Nazareth
beschreven kunnen worden. De Romeinsche
wet eischte, dat zij beschreven werd; de
Joodsche, dat het geschiedde in de voor-
vaderlijke stad.
3. Dr. Killo beschrijft Bethlehem aldus:
«Het eerste gezicht op Bethlehem is ver-
rassend, van welke zijde men het ook
nadert. Het is op een heuvelrij van vrij
groote hoogte gebouwd en daalt sterk af
naar het Noorden en het Oosten. De witte
steen, waaruit de heuvel bestaat en waar
mede de stad gebouwd is, maakt deze
zeer warm, en geeft haar het voorkomen,
alsof zij met stof bedekt is. Zij is omringd
door kleine valleien of laagten, die voor
de olijven- en de wijnteelt gebruikt wor-
den, en ziet er op een afstand indruk-
wekkend en sterk uit. . . Aan het ooste-
lijke uiteinde van Betlehem is, op den
kant van eene steile rots, het Klooster
der Geboorte gebouwd, dat binnen zijne
ruimte de plaats bevat, waar men zegt dat
de Heiland geboren is. Van uit de ramen, die
nog in de bovenverdieping aanwezig zijn,
en voornamelijk van het terras, heeft men
een uitgestrekt gezicht over de oostelijke
deelen des lands, tot aan de bergen van
Moab, aan gene zijde der Doode Zee».