Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
364
LXXVII. DE KRUISIGING. - II.
Er ligt eene ernstige waarheid in het
oude gezegde: «Eén kwaaddoener werd
gered, opdat niemand zou wanliopen; maar
ook slechts één, opddt niemand z-ch met
eene ijdele hoop zou vleien».
Les LXXVIL — De Kruisiging. — II.
« De Heer heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen aanloopen ».
Te lezen — Matth. XXVH : 45—51; (verg. Mark. XV: 33-38; Luk. XXHI: 44—46;
Joh. XIX : 28-30).
Te leeren — 1 Petr. Hl : 18; 2 Cor. V : 21. (Gez. 232 : 3, 4).
Voor den Onderwijzer.
In de volgende Schets zijn de overige voorvallen van de Kruisiging naar
hunne uiterlijke volgorde genomen, d. w. z. op de wijze als een toeschouwer
ze zou waarnemen, en de verschillende noodzakelijke uitleggingen worden
naderhand gezamenlijk gegeven. Deze schikking schijnt de volgende voordeelen
te hebben: — (1) Het doorloopende verband der opeenvolgende voorvallen
komt beter aan het licht en de onderwijzer is in staat om een levendig en
onafgebroken beeld te geven van hetgeen er geschiedde; (2) Wanneer de
belangstelling der klasse opgewekt en gaande gehouden is door deze onafge-
broken beschrijving, zal het gemakkelijker zijn haar ook voor de uitleggingen
te behouden; (3) Bij het geven der uitleggingen kunnen de verschillende
trekken van het tooneel bijwijze van herhaling aan de kinderen gevraagd
worden; (4) De leeringen over de beteekenis van des Heeren dood; en de
betrekking, welke deze ook op ons heeft, zullen aan ernst winnen, wanneer
zij gezamenlijk, in plaats van bij gedeelten, gegeven worden.
De dood van Christus kan uit zooveel verschillende gezichtspunten beschouwd
worden (als de straf voor toegerekende zonde, als eene verzoening der ver-
toornde gerechtigheid, als de vervulling van voorafschaduwingen en profetieën,
als de volmaakte gehoorzaamheid en vernedering, als het groote bewijs van
Gods liefde, als het keerpunt van den strijd met den Satan, enz.) en zijne
beteekenis wordt in de Schrift door zooveel verschillende beelden toegelicht
(als het rantsoen, de offerande, de weg, enz.), dat zelfs de uitvoerigste les
hier of daar onvolledig moet zijn. Twee of drie der belangrijkste waarheden
zijn in de Schets behandeld, en het is mogelijk, dat de onderwijzer er duide-
lijkheidshalve een of twee weg moet laten. De gedachten, welke naar aanleiding
van het gescheurde voorhangsel aangegeven worden, zijn zeer begrijpelijk voor
kinderen en zeer geschikt om indruk te maken op hun gemoed. Indien deze
waarheden werkelijk geleerd, d. w. z. in het hart der kinderen opgenomen
worden, dan zal de kortste rechtstreeksche toepassing tot besluit voldoende
zijn. Het zingen van een toepasselijken slotzang kan niet anders dan de
uitwerking van de Les verhoogen.