Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
338
LXXII. IN GETHSÉMANÉ.
enboven, is de Heer Jezus minder moedig
en standvastig dan Zijne dienstknechten?
Zie hoe Stefanus zijn dood te gemoet ging,
Hand. VH: 54—60, en Paulus zijn lijden.
Hand. XX : 24, XXI : 13. Hoe kunnen
wij dan veronderstellen, dat Christus voor
smart terugdeinsde?
(b) Is het, omdat de Satan Hem met
hevigheid aanvalt. Hem verzoekt Zijn groot
verlossingsplan op te geven? Zonder twij-
fel is de Satan er, doet nog eene laatste
wanhopige poging om de overhand te be-
halen, zie Joh. XIV : 30; Luk. XXH: 53.
Maar Jezus had hem vroeger reeds weer-
staan, toen Hij in de woestijn was; leed
Hij toen zulk een doodsangst?
(c) Is het, omdat Hij de schande gevoelt
van als een zondaar behandeld te worden?
Hij, zoo heilig en onbesmet (Hebr. VII :
26), «met de overtreders gesteld» (Jes.
LHI : 12), overgegeven aan de smaadheid,
aan de straf van een misdadiger? Dit is
zeker hard — misschien zoudt gij moedig
vervolging dragen voor het doen van het
goede, en toch morren, indien gij gestraft
werd voor iets slechts, dat gij niet
gedaan hadt. Toch is ook dit niet genoeg
om zulk een overweldigenden angst te
verklaren.
(d) Neen — er is meer dan dit alles.
Hij lijdt, zooals niemand ooit te voren
geleden heeft. Zie den tweeden tekst om
te leeren — « om onze overtredingen ver-
wond», enz, — voor de onze? van wie?
Zie het volgende vers — «onzer aller
ongerechtigheid» (verg. Gal. IH : 13; 2
Cor. V : 21). Hier is het geheim van zulk
lijden — het Lam Gods staat gereed om
«de zonde der wereld weg te nemen»
(Joh. I : 29) — Hij begint juist den vree-
selijken last te gevoelen, die op Hem ligt
(Zie Aant. 2). Kunnen wij dit begrijpen?
Niemand kan eenige smart begrijpen,
die hij nooit gevoeld heeft; wie kan zich
dan eene voorstelling maken van Zijn
lijden ?
Wat doet Jezus in Zijn zielestrijd?
Hij bidt. Maar welk een verschil met dat
andere gebed. Joh. XVII (vorige Les) —
toen «hief Hij Zijne oogen op naar den
hemel» — nu «viel Hij op Zijn aange-
zicht »! toen zag Hij met vertrouwen uit
naar Zijne heerlijkheid — nM,wat? Maar
waar bidt Hij om ? Dat de « beker» weg-
genomen worde? Alleen «indien het mo-
gelijk is» — Hij zou liever drinken dan
te kort komen aan Zijne taak; alleen in-
dien het de wil des Vaders is — «niet
Mijn wil, maar de Uwe geschiede» (Lukas).
Werd Zijn gebed verhoord? Ja, zie Hebr.
V : 7 — maar hoe? de beker weg-
genomen? — Ach neen, wij zullen zien
hoe Hij alles onderging — maar Zijne
bede werd op eene andere wijze toege-
staan. (Voorbeeld. — Een zwaargewicht
rust op eene plank, die niet sterk genoeg is
om het te dragen — nu kan óf het ge-
wicht weggenome^}, óf de plank sterker
gemaakt worden). Verg. 2 Cor. XH : 7—
10. Zie hoe Jezus versterkt werd. Luk.
XXH : 43 (verg. Matth, IV : 11). Zelfs dit
was een wonder — de Zoon van God door
Zijn eigen schepsel versterkt — Hij was
naar waarheid (Hebr. H : 9> « een weinig
minder dan de engelen» gemaakt! Aan-
staanden Zondag zullen wij de uitwerking
hiervan zien — geen druppel van den
bitteren beker werd weggenomen; toch
bleef Jezus kalm en sterk te midden van
Zijn vreeselijk lijden.
II. Het uur van beproeving voor
de Apostelen.
Van beproeving — zij moesten beproefd,
getoetst worden, opdat blijken zou hoe-
danig zij waren. Wat wordt hun gezegd
te doen? Twee redenen om te waken en
te bidden:
(a) Opdat Jezus troost zou ondervinden