Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
LXX, HET LAATSTE AVONDMAAL. —
II.
325
gij hebt geen deel met Mij», merkt Stier
op, dat «wij behoefte hebben aan eene
bedreiging, om ons er toe te brengen liefde
aan te nemen».
5. {(Die gewasschen is, heeft niet van
noode, dan de voeten te wasschen^. Het
«gewasschen is» is in het Grieksch een
ander woord dan hetgeen elders in dit
hoofdstuk gebruikt wordt. Het beteekent
« gebaad heeft », en doelt op het bad, dat
gewoonlijk genomen werd vóór men naar
een feest ging, waardoor alleen de nood-
zakelijkheid overbleef om, bij aankomst
in het huis, de voeten van het stof of de
modder van den weg te reinigen. Het
staat in verband met het woord, in Tit.
Hl : 5 gebruikt — « het bad der weder-
geboorte en vernieuwing des Heiligen
Geestes».
Deze laatste aanhaling doelt ontegen-
zeglijk op de oude gewoonte van doopen
door onderdompeling, en rechtvaardigt ten
volle de bijna eenstemmige meening der
Schriftuitleggers, dat de woorden voor de
eerste Christenen de beteekenis hebben
gehad: «Hij. die gebaad heeft, — die in
den Zoon van God heeft geloofd, zich van
de wereld heeft losgemaakt, en in het bad
des doops gegaan is, als een teeken en
bezegeling van de verlossing van zonde
door het bloed van Christus (zie Hand.
H : 38, XXH : 16) — heeft alleen van
noode, dat zijne voeten gewasschen worden;
eiken dag en elk uur reiniging te zoeken
voor de vlekken der zonde, die hij in zijne
noodzakelijke aanraking met de wereld
(de voeten zijn de ledematen, die den
grond aanraken) ontvangen heeft». Luther
zegt: «De duivel laat niet toe, dat een
Christen den hemel bereikt met voeten,
die den geheelen weg over rein zijn ».
6. Melanchthon verklaart, dat de drie
grootste kenteekenen van medelijden en
lankmoedigheid zijn: (1) het dulden der
boozen voor een zekeren tijd; (2) het zich
onthouden van het openleggen hunner
zonden, zoolang als dit mogelijk is; (3)
de duidelijke en zachte waarschuwingen,
die men hun nalaat, na hen voor altijd
te verlaten. Het gedrag van Jezus tegen-
over Judas is hiervan een trelfend voor-
beeld. Het was noodig, dat Jezus Zijne
bekendheid met de plannen des verraders
deed zien, om den Apostelen te toonen,
dat de wijze, waarop Hij gevangen werd
genomen. Hem niet verraste.
De woorden in Ps. XLI : 10, door den
Heer aangehaald (Joh. XHI : 18), doelden
oorspronkelijk op Achitofel, den raadsman
van David. ^Heeft de verzenen tegen Mij
verheven » is een beeld, dat op het schop-
pen van een weerbarstig paard zinspeelt.
«Wat gij doet, doe het haastelijk » is
een veelbeteekenend gezegde, en wordt
op verschillende wijzen uitgelegd. Waar-
schijnlijk beteekent het: «Ik ken Uwe zen-
ding; Ik hen gereed».
7. Christus' woorden in Luka^ XXH :
25—30 zijn bijna eene herhaling van Matth.
XX : 25—28 en XIX : 28; zie hierover
Les LX en LVL Vers 27 brengt ze in
verband met het voorval, dat juist plaats
had gehad. «Weldadig» was een titel,die
door vele Oostersche vorsten werd aangeno-
men ; Ptolemeus Euergetes (d. i. weldoener)
is hiervan het meest bekende voorbeeld.
8. « De Satan heeft ulieden zeer be-
geerd». De Satan had werkelijk de Apos-
telen een korten tijd in zijne macht; slechts
een korten tijd, ten gevolge van de tus-
schenkomst van Christus. », d. i.
teruggekeerd van uwe afdwalingen.
Les LXX — JLet Laatste Avondmaal. — II.
((Doet dat tot Mijne gedachtenis».
Te lezen — Matth. XXVI : 26—29; Mark. XIV : 22—25; Luk. XXH : 15—20.
Te leeren - 1 Cor. XI : 23-26. (Gez. 100 : 2, Gez. 49 : 4).
Voor den Onderwi^izer.
F.lke schrijver van eene serie lessen, gelijk deze, moet groote verantwoor-
delijkheid gevoelen bij het in-behandeling-nemen van een onderwerp, waar-