Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
LXVIII. DE SAMENZWEERDERS,
315
Les LXyilI. — De Samenzweerders,
« Die op Mijne ziel loeren, beraadslagen samen. »
Te lezen — Joh. XI : 47—53, XII : 1—11; Luk. XXII : 1—6.
Te leeren — Ps. II : 1—3; 1 Tim. VI : 10. (Gez. 34 : 3; Ps. 26 : 10).
Voor den Onderwijzer.
Het samenbrengen van de verschillende voorvallen, die in deze Les behan-
deld worden, heeft de volgende voordeelen: — (1) Het verband van de
omstandigheden, die leidden tot de gevangenneming van Christus, komt duide-
lijker aan het licht; (2) wordt er eene gelegenheid gegeven om gelijktijdig
het karakter en de zonde van Judas te schetsen; (3) wordt er eene scheiding
gemaakt tusschen de gelijkenissen en toespraken, welke het onderwerp zijn
geweest van de laatste negen Lessen, en het Laatste Avondmaal, dat in de
volgende Les behandeld wordt, — welke scheiding overeenkomt met de
tusschenruimte tusschen den Dinsdagavond en den Donderdagavond van de
Lijdensweek; (4) kunnen de gewichtige en ernstige waarheden betreffende de
bedoelingen van God en de schuld van den mensch aan het einde besproken
worden, door eene verwijzing naar Matth. XXVI : 24 en Hand. II: 23 (zooals
in de Schets gedaan wordt).
Deze laatste waarheden moeten niet stil voorbijgegaan of vermeden worden,
omdat zij moeilijk zijn, want, hoeveel dieper zij in theorie ook wezen mogen
dan het menschelijk verstand kan doorgronden, de uitkomsten zijn toch een-
voudig genoeg. En het is goed, dat jongens en meisjes er aan wennen ze van
de practische zijde te bezien, voordat de theoretische moeilijkheden zich aan
hun geest opdoen — zooals dit zeker, vroeger of later, bij de meesten het
geval zal zijn. De onderwijzer spreke dus zelfs niet over het bestaan van
moeilijkheden, maar richte, door met nadruk de waarheid te verkondigen,
om het verstand der leerlingen een wal op, welke later stand zal houden tegen
de aanslagen van den vijand.
Schets van de Les.
Wat Jezus den volgenden dag Woens-
dag, en een gedeelte van Donderdag ge-
daan heeft, weten wij niet. Naar alle
waarschijnlijkheid bracht Hij Zijne twee
laatste dagen op aarde in eenzaamheid
door. Verlaten wij Hem dan heden, en
zien wij waarmede Zijne vijanden bezig zijn !
I. De openlijke vijanden.
1. Hunne oude plannen. Wij hebben
reeds langen tijd gezien, hoe de priesters
■en Farizeën Jezus wenschten te dooden,
zie Joh. V : 16, 18 {Les XXIX); Mark.
IH : 6 {Les XXXII); Joh. VH : 1, 2.5, 32
{Les XLVI); Joh. VHI : 59; Joh. X : 31,
39. Maar dit waren alle aanslagen, die
door eenige personen afzonderlijk gedaan
werden, of plotselinge uitbarstingen van
woede. Wanneer werd er plechtig besloten,
dat Hij sterven zou? Zie:
2. Hun pasgenomen besluit. Zie Joh.
XI : 47—53. Het is genomen na de op-
wekking van Lazarus. Het wonder heeft