Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
297 LXV. OP DEN OLIJFBERCt. -BETREFFENDE DEN VAL VAN JERUZALEM.
bewijs voor Christus' Godheid, daar het
Hem en Jehova tot Eén maakt. Zie Jes.
V : 1-5.
G. Het is moeiliik te zeggen in welke
betrekking vers 44—50 tot het overige
gedeelte van het hoofdstuk staat. Zonder
twijfel besluit vers 36 de geschiedenis,
€ti in vers 37—43 geeft de Evangelist een
algemeen overzicht van den staat van zaken.
Sommigen denken daarom, dat de daarop
volgende gezegden gedeelten nit verschil-
lende toespraken zijn, welke Johannes aan-
haalt, om toe te lichten hetgeen hij juist
geschreven heeft. Maar hiermede in strijd
is de uitdrukking in vers 44 « Jezus riep, »
d.i. «riep met luide stem» als in Joh.
VH:37 en aan het kruis. .Misschien waren
de woorden een plechtig afscheid, uitge-
sproken eerdat Hij voorgoed den Tempel
verliet, zooals in vers 36 vermeld wordt.
Les LXV. — Op den Olüfberg. — Betreffende den val
van Jeruzalem.
« Jeruzalem zal van de Heidenen vertreden worden.«
Te lezen — Matth. XXIV {gedeelten); {verg. Mark. XIH, Luk. XXI).
Te leeren — Luk. XIX : 43. 4i; Rom. XI : 20, 21. (Ps. 68 : 1; Ps. 118 : 8).
Voor den Onderwijzer.
De onderwijzer zal met bijzondere zorg de twee hoofdstukken, welke in deze
en de twee volgende Lessen behandeld worden, moeten bestudeeren, om goed
voorbereid te zijn voor zijn onderwijs, en in staat om de vragen van verstan-
dige kinderen te beantwoorden. Tot dit doeleinde zijn niet alleen de « Aan-
teekeningen» in deze Les bijzonder volledig, maar er zijn nog twee «Aan-
hangsels» toegevoegd; een over de verklaring van de toespraak, het andere
met een korte historische schets van den val van Jeruzalem.
Bij het onderwijs zelf kunnen de moeilijke gedeelten (behalve met oudere
klassen) zeer goed weggelaten worden. De tijd van den onderwijzer zal beter
besteed zijn met het verhalen van allerlei bijzonderheden omtrent de verwoes-
ting der stad en de ellende van het volk — bijwijze van «geschiedenis»
verteld — dan met vruchtelooze pogingen om het hoofdstuk vers voor vers
uit te leggen. Geen onderwijs kan nuttiger zijn dan datgene, hetwelk de juiste
vervulling der profetieën aantoont; en na de lessen, waarin de verwerping
van Christus de hoofdgedachte is geweest, is het van belang de verschrikke-
lijke gevolgen van die verwerping te beschrijven.
Schets van de Les.
Wij verlieten Jezus, toen Hij voor hel
laatst uit den Tempel ging, nadat Hij ver-
worpen was door het dwalende en teleur-
gestelde volk {herhaal). De Apostelen bij
Hem — zijn zij ter neer geslagen?—en
toch, hoe gemakkelijk gaan hunne gedach-
ten op andere zaken over. {Voorbeeld. —
Zooals de oogen van jongens zelfs ge-
durende de gewichtigste lessen afdwalen)
— zij bewonderen den Tempel iti al zijne
heerlijkheid, het witte marmer en glinste-
rende goud, zij beschouwen met verbazing
de reusachtige steenen in de muren en
torens — slaan de werklieden gade, die