Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
LXIV. IN DEN TEMPEL. — DE LAATSTE VERWERPING.
295
Waarom? Omdat Hij van den Dood spreekt
— omdat Hij zegt, dat Hij sterven zal
(vers 24) — dat Zijne volgelingen ook
bereid moeten zijn te sterven (vers 25) —
in plaats van naar Zijne lessen, als naar
die van een groot wijsgeer, te luisteren,
moeten zij Hem volgen in het lijden en
het graf. Zeker zouden zij zich afkeeren
van een Meester, die aldus sprak.
(6) Verwierpen de Joden Hem ? Hoe zoo,
indien zij Hem tot Koning wilden maken?
Maar zie vers 32, 33. — Hij zegt hun
duidelijk wat eerst met Hem geschieden
moet — « verhoogd », d. i. aan een kruis
gehangen {zie Aant. 4), ter dood gebracht
door de Romeinen als een verachte slaat!
Dat is genoeg om hen Hem vijandig te
maken! — «hoe kan Hij de Messias zijn ?
Zal de Messias niet in eeuwigheid leven
en regeeren?» (vers 34; zie Ps. LXXXIX :
37; Jes. IX : 6; Dan. VH : 14). Zie dan
Zijn antwoord, vers 35, 36 — zij moeten
niet verwachten, dat Hij altijd bij hen zal
zijn — nog slechts «een kleinen tijd»;
indien zij niet spoedig in Hem gelooven,
zal de «duisternis» van zonde en ellende
over hen komen. Zij aaizelen niet lang,
vers 37 — zulk een Koning willen zij niet
hebben. Stel u voor, hoe de verwachting
in teleurstelling, de bewondering in vijand-
schap overging! — en drie dagen daarna
roepen zij: «Kruist Hem!»
Waarom werd Jezus dus verworpen?
Wat gaf ergernis? Zie l"en tekst om te
leeren — « Christus gekruist, den Joden
eene ergernis, den Grieken eene dwaas-
heid ».
IIL Toch was het, niettegenstaande dat,
eene ure van zegepraal.
Het is hard voor Jezus om te zien, hoe
het volk zich van Hem afwendt (dit was
een gedeelte van Zijn lijden); hard, om
j den neerdrukkenden last van de zonde der
j menschen te gevoelen en toch, —
(a) Zie wat Hij tot Philippus en Andreas
zegt, wanneer zij het verzoek der Grieken
overbrengen, vers 23 — eene «wre» van
heerlijkheid! Hoe? vers 24 — indien gij
uw zaad in eene lade wegsluit, zult gij
er dan vrucht van hebben? Wat moet gij
er mede doen? Het in de aarde bergen?
Maar dan zal het sterven en vergaan —
ja, maar dat is juist noodig, indien het
nieuw koren zal voortbrengen (verg. 1 Cor.
XV : 36). Zoo is het met Jezus — indien
Hij niet stierf, zou Hij « alleen blijven »—
teruggaan naar Zijne heerlijkheid in den
Hemel, maar geene anderen met zich
nemen. Maar Hij zal sterven — dan is
er ook een oogst van verloste zielen. Hij
«ziet» dus «Zijn zaad» (Jes. LHI : 10)
en verdraagt het kruis « om de vreugde,
die Hem voorgesteld is» (Hebr. XII : 2).
(b) Zie wat Hij tot de Joden zegt, vers
32. Hij zal «allen tot Zich trekken» —
wanneer? Als Hij op Zijn koningstroon
zit? Neen, wanneer Hij aan het kruis hangt,
stervende als de geringste slaaf! Het kruis
zou, evenals de magneet het ijzer, men-
schen aantrekken. Zij zouden denken
aan den Zoon van God. stervende voor
hunne zonden, en dat zou hunne harde
harten zacht maken. «Allen», Grieken
zoowel als Joden — geen onderscheid —
allen schuldig (Rom. Hl : 9) en zaligheid
voor allen (Rom. X : 12). Zie nog eens
den Isten tekst om te leeren — «Hun,
die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken»,
is de gekruisigde Christus niet eene erger-
nis, geene dwaasheid, maar —?
Denk aan de overwinning van het Kruis
sedert dien tijd! Waar ook de geschie-
denis van den gekruisigden Christus ver-
haald wordt, worden menschen « tot Hem
getrokken ».
Wat gevoelen wij ten opzichte
van het Kruis?