Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
LXIV. IN DEN TEMPEL. —
DE LAATSTE VERWERPING.
293
goeden») — bewijst dit reeds uit zichzelf.
7. Op de vraag — waarom werd een
arme man bestraft, omd.it hij geen brui-
loftskleed had, wanneer dit het gevolg kon
zijn van zijne onwetendheid of armoede?
— is het antwoord, dat de bruiloftsklee-
doren door den Koning verscliaft werden,
en de man er een gehad kon hebben,
indien hij wilde. Ofschoon het waar is,
dat het geene (zooals dikwijls veronder-
steld wordt) algemeene Oostersche ge-
woonte is, toch wordt het duidelijk door
de gelijkenis uitgedrukt en door de toe-
passing vereischt.
Les LXIV- — In den Tempel. — De laatste verwerping.
« Den Joden eene ergernis en den Grieken eene dwaasheid ».
Te lezen — Joh. XII : 20—43.
Te leeren — 1 Cor. I ; 22-24; Joh. XII : 32, 33 (Gez. 232 : 1; Gez. 121 : 2).
Voor den Onderwijzer,
Deze Les geeft slechts gelegenheid tot eene zeer korte en algemeene toepassing,
maar, zooals wij te voren reeds opgemerkt hebben, is eene eenvoudige voor-
stelling van den Heer in Zijne zelfopofferende liefde de krachtdadigste van
alle toepassingen; en wanneer dit getrouwelijk gedaan wordt, hebben wij
recht om in onze klassen de vervulling van de groote profetie te verwachten,
op welke ons in deze Les wordt gewezen: — <clk, zoo wanneer Ik van de
aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken».
Onderwijzers van oudere leerlingen zullen misschien liever het opgegeven
gedeelte vers voor vers behandelen, dan de meer kunstmatige wijze, welke
de Schets aangeeft, volgen. Sommige verzen, welke in de Schets niet voor-
komen, worden in de Aanteekeningen verder verklaard. Het voorbeeld van
een magneet kan verder uitgewerkt worden door onderwijzers, die genoegzame
kennis bezitten om hel met juistheid te gebruiken, en klassen vóór zich hebben,
welke het kunnen begrijpen. De terugstootende zoowel als de aantrekkende
kracht van het Kruis (zie 2 Cor. II : 16) kan er door toegelicht worden.
Schets van de Les.
Heden naderen wij tot eene groote crisis.
Wat is eene crisis? Een tijd van beslissing
voor de eene partij of voor de andere,
voor het een of voor het ander (b.v. eene
cri.sis van een gevecht, van eene ziekte,
of eene keus tusschen goed en kwaad) —
zooals aan het einde van den langen dag
op den Karmel (1 Kon. XVHI), toen Elia
bad om een antwoord door vuur, terwijl
het volk in ademlooze spanning wachtte:
dat was eene «crisis».
Zie vers 23, 27 — Jezus spreekt van
eene ure, die gekomen is; die ure, waarop
Hij zoo lang gezien heeft. Welke ure is
dit nu? — van vreugde of van smart —
van overwinning of van nederlaag — van
zegepraal of van teleurstelling?
De «ure» van Christus — wat
was zij?
I. Zij scheeyi eene «ure» van overwin-
ning te zijn.
(a) Denk aan Jeruzalem gedurende die
week — voorbereidingen voor het Paasch-
feest — menigten van alle streken des