Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
INLEIDING.
Aan de reeks van lessen voor de Zondagschool, die hier gegeven zullen
worden, acht de schrijver het wenschelijk, bij wijze van inleiding, eenige
toelichtingen te laten voorafgaan.
1. De lessen zijn zoo gerangschikt, dat zij eene doorloopende geschiedenis
van het leven van onzen Heer vormen. Het doel is niet, om eenvoudig de
eene gebeurtenis na de andere te behandelen, en aan te toonen, dat elk op
zich zelf belangwekkend in de voorstelling en nuttig in de toepassing is; maar
ook om zooveel mogelijk te doen uitkomen in welk verband zij tot elkander
staan, zoowel wat de beteekenis der verhalen als hun historischen samenhang
betreft. Het laat zich toch aanzien, dat zóó de belangstelling in de evangelie-
verhalen grooter zal wezen, en het karakter en het werk van onzen Heer
beter begrepen zal worden ook door de Zondagschoolkinderen. Het is veel beter
om hen, als het mogelijk is, zóó tot geregeld bijwonen der lessen te prikkelen,
dat zij zeiven er op uit zijn geen les te willen missen, dan door hun een
belooning toe te zeggen of met straf te dreigen. De onderwijzer moet het zich
goed duidelijk voorstellen, dat de taak, die hij vóór zich heeft, zoowel hoog
ernstig als aantrekkelijk is, en hij moet trachten zijn leerlingen te doen ge-
voelen, dat hetgeen waarmede zij een aanvang hebben gemaakt, op den duur
belangrijk is. De drie eerste lessen, die als inleiding moeten dienen: «De
vleeschwording», «De profetieën van den toekomstigen verlosser» en «De vol-
heid des tijds» zullen, naar wij hopen, nuttig blijken te zijn om zoowel
onderwijzers als leerlingen voor te bereiden voor de studie van het leven zelf;
en wanneer zij al te rijk aan stof schijnen en daardoor moeilijk te onder-
wijzen, dan moet men niet vergeten, dat dit uit den aard der onderwerpen
voortvloeit, en zij dus niet beschouwd moeten worden als een proeve van de
lessen in het algemeen.
'2. De chronologische volgorde, in deze lessen aangenomen, is het resultaat
van zorgvuldige en zelfstandige navorschingen. Geen der bestaande werken is
geheel gevolgd. Deze werden wel bestudeerd en onderling vergeleken, zoodat
op de best mogelijke wijze een geheel verkregen is, ofschoon natuurlijk niet
1