Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
XXXVII. DE ÜEZETENE IN HET LAND DER ({ER(;ESENEN.
173
een derde «Gerasenen» opgeeft; uit den
tekst in de drie evangeliën is niet meer
zekerheid te bekomen. De «stad» kon
evenmin Gerasa als Gadara geweest zijn,
daar beide op een afstand van verschei-
dene mijlen lagen, maar daar geen steden
met een soortgelijken naam bekend waren,
heeft men lang verondersteld, dat het
district van Gadara bedoeld werd. Orige-
nes echter, wiens geschriften ouder zijn
dan één der bestaande handschriften, ver-
meldt de stad Gergesa, vlak bij het Meer,
en deze plaats is door Dr. Thomson ais
de ligging aangewezen van het tegen-
woordige Gersa. Mac Gregor {Bob Boy op
den Jordaan) beschrijft eene plaats, een
weinig ten zuiden van Gersa, welke ge-
heel beantwoordt aan het verhaal van
de vernietiging der zwijnen — spelonken
voor graven aan den bergkant, weiden,
geschikt voor zwijnen, en eene steilte,
afdalende tot in de zee, welke daar zeer
diep is.
2. Mattheus spreekt van twee bezetenen.
Markus en Lukas van slechts eenen. Men
heeft vele uitleggingen voor dit verschil
willen geven, maar geen van alle voldoet
ons geheel. Het is zeker, dat twee den
Heer ontmoet hebben, en indien beiden
werden genezen (hetgeen Mattheus niet
duidelijk vermeldt), kan het zijn, dat één
\an de twee, om de een of andere onbe-
kende reden, meer de aandacht tot zich
trok dan de ander. Greswell doet opmer-
ken, dat de zedelijke uitwerking op den
eenen man, door Markus en Lukas ver-
meld, niet door Mattheus genoemd wordt,
die slechts een bloote beschrijving van
het uiterlijke wonder geeft; en hij werpt
het denkbeeld op, of deze zedelijke uit-
werking misschien niet op den anderen
man werd voortgebracht, en Markus en
Lukas hem daarom in hun verhaal over-
slaan.
3. Zie over bezetenheid in het algemeen
Les XXI, Aant. 1. De bijzondere quaes-
tie, door dit wonder verwekt, aangaande
de ontvankelijkheid van lagere dieren voor
bezetenheid van den duivel, kan hier niet
besproken worden. Het verzoek van de
booze geesten, om in de zwijnen te mogen
varen, wordt door sommigen verklaard
door de veronderstelling, dat zij alleen
de verbanning naar «hun eigen plaats»
konden ontkomen, door in een ander
levend wezen te wonen, en zij wel wis-
ten, dat Christus hun niet zou toestaan
weder in een mensch te varen.
4. Zie over « Wat heb ik met u te
doen?)) Les XV, Aant. S. a Vóór den
tijd » (Matth.) zie Zendbr. van Jud. vers
6. K Legio ))y eene afdeeling van het Ro-
meinsche leger, gewoonlijk 6000 man. Dit
woord wordt schijnbaar gebruikt als eene
uitdrukking van overweldigende kracht.
5. De vraag van Christus: «Welk is
uw naam?» schijnt tot den man zelfge-
richt, om hem aan zijn eigen ik te her-
inneren; maar zij wordt door de duivelen
beantwoord, die aldus hunne volkomen
overmacht over hem bewijzen.
6. Waarom liet Christus den duivelen
toe in de zwijnen te varen? De volgende
redenen worden aangegeven: — Om de
Joodsche (indien zij Joodsch waren, het-
geen onzeker is) eigenaars te straffen
voor het houden van deze onreine dieren,
in strijd met Lev. XI : 7. Om den beze-
tene een zichtbaar bewijs te geven, dat
de geesten hem werkelijk hadden verlaten
(verg. Kx. XIV : 30). Om aan de disci-
pelen Christus' macht over de bewegingen
der geesten te toonen. Om de Gergesenen
te beproeven. Om het wonder te be-
proeven. Om het wonder meer opzien-
barend te maken, en aldus de uitwerking
van de prediking van den genezen be-
zetene te vergrooten. Het lot van de
zwijnen zeiven levert geen moeilijkheid op;
indien honderd duizenden dieren dagelijks
voor het lichamelijk onderhoud van den
mensch geslacht worden, mochten er wel
2000 sterven voor zijn geestelijk welzijn.