Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
XXVII. DE KRANKE VROUW EN HET DOCHTERTJE VAN JAÏRUS. 129
raking brengen met onze be-
hoeften?
Het is niet genoeg om Hem in ons
midden te hebben — wat nut is het voor
die schare, welke zich om Hem verdringt?
Welk voordeel hadden de lieden te Naza-
reth van Zijne macht en liefde? (Mark.
VI : 6). Het water kan dicht bij den brand
zijn (of het gas, of het brood — of welk
voorbeeld gij ook neemt) — maar waartoe
dient het, wanneer men het niet gebruikt?
Kerkgaan, gebeden opzeggen zijn als de aan-
raking, in zichzelven hebben zij geen kracht.
Wat is dan de ontbrekende schakel?
De aanraking van het geloof.
Wat is dat? Kniel slechts neder en
vraag Christus, wat gij van noode hebt,
(1) omdat gij het van noode hebt, (2) om-
dat gij weet, dat Hij zal hooren en helpen.
Ga dan niet heen en vergeet het weder
(deed Jaïrus dit? — Waarom niet? Hij
begeerde zoo vurig). ( Voorbeeld. — Wan-
neer gij iets te vragen of te verzoeken
hebt — wacht gij dan niet op het ant-
woord f)
Aanteekeningen.
1. Over de vraag, wanneer deze won-
deren plaats hebben, is veel verschil van
meening. Markus en Lukas plaatsen ze
beiden onmiddellijk na de terugkomst van
het oostelijk gedeelte van het Meer, maar
er zijn toch geen bewijzen, dat deze ge-
beurtenissen elkander zoo opvolgden. De
woorden van Mattheus: «Als Hij deze
dingen tot hen sprak, kwam», enz., ver-
binden zeer duidelijk Jairus' verzoek met
het gesprek van den Heer met Johannes'
discipelen; maar dit gesprek werd blijkbaar
gedurende den maaltijd in het huis van
Mattheus gehouden; zie voorgaande Les.
In het oorspronkelijke (in de beste hand-
schriften) zegt Mattheus ook: «Daar kwam
een zeker overste binnen», alsof hij be-
doelde min het huist).
2. Jaïrus was niet een «overste» in
denzelfden zin als Nicodemus dit was, nl.
een van het Sanhedrin; maar een «overste
der Synagoge» (één woord in het Grieksch)
te Kapernaüm. Zie over dit ambt Les XIX,
Aant. 2.
3. De «zoom» — eigenlijk de snoertjes,
welke de Joden aan beide zijden van hun
kleederen droegen, in opvolging van Num.
XV : 37—40.
4. «Kracht». Zie dergelijke wonderen
in Mark. VI : 56; Lukas VI : 19; Hand.
V : 15, XIX : 12.
Het geloof der vrouw was zeker met
een weinig bijgeloof vermengd ; en toch
werd dit genadiglijk voorbij gezien en de
zegening aan haar geschonken. Er kan
waar, al is het onvolkomen, geloof ten
grondslag liggen aan een bijgeloovig ge-
bruik van de genademiddelen. MaarChristus
wilde haar zóó niet heen laten gaan; zij
moest leeren, dat de genezing niet vanzelf
sprak, maar dat zij afhing van Zijn wil
en haar geloof.
Trench zegt: «Velen dringen zich om
Christus; de Zijnen in naam; Hem nabij;
in aanraking met de sacramenten en in-
stellingen van Zijne Kerk; toch raken zij
Hem niet aan, omdat zij niet geloovig
tot Hem naderen».
5. Jezus vraagde natuurlijk niet «Wie
heelt Mij aangeraakt?» om inlichting
te ontvangen, maar om de bekentenis der
vrouw uit te lokken. «Een vader komt
onder zijne kinderen en vraagt, wie heeil
dit of dat gedaan? — hij zelf weet het,
terwijl hij het vraagt, maar wilden schul-
dige tot eene volledige bekentenis brengen
— kan men zeggen, dat hij op eenige
wijze de wetten der hoogste waarheid
schendt? (Trench). Verg. Gen. IH: 9, IV : 9;
2 Kon. V : 25; Luk. XXIV : 19.
6. aTalitha» — in liet gewone volks-
dialect is dit eene vriendelijke benaming
voor een jong meisje. Het gebruik van
verkleinwoorden is een kenmerk van Mar-
kus, V : 23 — «dochtertje»; V : 41 —
«kind»; VU : 27 — «hondekens»; VIII : 7
— «vischjes». Hij behoudt ook de juiste
Arameesche woorden, door Christus ge-
bruikt: Boanerges, Talitha Kümi, Korban,
Etfatha, Abba.
9