Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORREDE. /
school-onderwijzers geschreven. Bij het bezorgen van de vertaling dacht ik
echter ook aan de godsdienstonderwijzers en onderwijzers op de Christelijke
scholen, die deze handleiding zeer goed gebruiken en met menige aanwijzing
en opmerking, hier gegeven, hun winst zullen kunnen doen.
De groote verdienste van deze Lessen komt mij voor te zijn, dat zij den
rechten weg wijzen, om de bijbelsche geschiedenis op eenvoudige, maar
toch grondige wijze en, wat voor de kinderen voornamelijk zeer aantrekkelijk
is, aanschouwelijk te behandelen, en niet alleen om de geschiedenis aan de
kinderen te leeren, maar om door middel van deze geschiedenis hun het
Evangelie te prediken. Het volle genot van deze handleiding zal men eerst
hebben, wanneer men de moeite doet om de teksten na te slaan, die hier
worden aangegeven, en die met groote zorg en tact zijn gekozen en bijeen-
gebracht.
Dat er in ons land aan het verschijnen van zulk een werk behoefte is,
zal niemand tegenspreken; dat die behoefte soms dringend gevoeld wordt, is
mijne ondervinding. En het verblijdde mij, dat ik niet al te lang behoefde
te zoeken naar eene niet geheel onervaren hand, die de vertaling van deze
Lessen wilde tot stand brengen. Blijke het nu ook aan velen welkom te zijn,
bij den zoo heerlijken, maar niet altijd even gemakkelijken arbeid in de
Zondagschool, aan een betrouwbaren gids de hand te kunnen reiken. Onvoor-
bereid voor zijne taak aan kinderen den weg der zaligheid te willen wijzen
is onverantwoordelijk — tegenover de kinderen, wier hoogste belangen het
eischen, dat men daaraan ook op de beste wijze arbeide — tegenover de
ouders, die immers het beste wat zij hebben aan de Zondagschool toevertrou-
wen — tegenover den Heer bovenal, in Wiens naam te mogen werkzaam zijn
een hooge eere is, die men zich echter niet waardig maken kan zonder zijn
taak met den meesten ernst op te vatten.
De Bijbel en de Bijbel alléén biedt de rechte weide aan, waarop ook de
Lammeren van 's Heeren kudde geweid moeten worden. Maar het is niet
onverschillig op welke wijze dit geschiedt. En wien het er om te doen is, om
waarlijk aan het bevel des Heeren te gehoorzamen, zal het niet versmaden
de voorlichting te kunnen hebben van een man van ervaring, die bovendien
volkomen vertrouwd is met het onderwerp, dat hij te behandelen heeft.
Wie het werk van Stock zich aanschaft en gebruikt, zal daarin een
leidsman vinden, die niet alléén hem voert door de Schrift, maar daarbij hem
opmerkzaam maakt op veel, wat hij andere wellicht zou voorbijgaan; die
gedurig blijft stilstaan, om de vraag te doen: «Verstaat gij ook hetgeen gij
leest?» en dan ook toont, dat hij zelf met de verklaring niet verlegen behoeft