Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
b VOORREDE.
vragen, voorbeelden, spreuken of verschillende wijzen, waarop men iets
ter sprake brengt, aan de hand te doen, die, ofschoon overbodig voor
een ouderen onderwijzer, voor een jongeren en minder geoefenden zeer
goed bruikbaar zijn — en aan den anderen kant, om velerlei op te
nemen, dat boven de bevatting gaat van een Jongere klasse en toch
van te veel belang is, om met oudere leerlingen niet behandeld te wor-
den. Er is een poging gedaan om aan de behoeften van beiden te gemoet
te komen — en toch zijn de Schetsen gemiddeld niet langer dan die
doorgaande worden gegeven.
Iii de tweede plaats, wat betreft de Aanteekeningen, die wat dichter in
elkander zijn gedrukt, en ontegenzeggelijk langer en voller dan gewoonlijk
zijn, is het de meening van den schrijver, dat, als iemand zal onderwijs
geven, hij altijd meer moet weten van zijn onderwerp dan hij aan zijne
leerlingen zal gaan mededeelen. Een les, die waarlijk belangstelling zal
inboezemen, kan alleen gegeven worden, wanneer men een rijken
voorraad heeft om uit te pulten, gelijk een les, die indruk zal maken,
enkel kan voortkomen uit de volheid van het hart. De groote meer-
derheid der Zondagschool-onderwijzers kan de noodige kennis niet zoo
gemakkelijk verkrijgen. Zij hebben geen boeken en kunnen die ook
niet altijd machtig worden. Het doel van deze Aanteekeningen is om in
die behoeften te voorzien. Men beproeve nu niet om de slof, die daarin
samengebracht is, op de een of andepe wijze in de Schets in te voegen,
zoodat hel den schijn zou krijgen alsof men juist dit met opzet wilde
mededeelen. Wat tot verklaring en tot toelichting wordt aangevoerd,
blijve altijd ondei-geschikt aan hetgeen de hoofdzaak moet geacht wor-
den van het onderwijs op de Zondagschool. Maar de onderwijzer, die
met zorg in zich zoekt op te nemen (natuurlijk door zich eenige moeite
te geven, ook in het kiezen uit den rijken schat) wat in de Aanteeke-
ningen is te zamen gebracht, zal daardoor ook zelf meer belang gaan
stellen in hetgeen hij moet behandelen. Stelt hij er zelf belang in,
dan za! het hem betrekkelijk gemakkelijker wezen om het ook voor
zijne klasse belangrijk te maken. En heeft hij zoo de oogen enoorender
leerlingen gewonnen, dan kan hij onder Gods zegen ook met eenige
vrucht de blijde boodschap van het Evangelie des levens hun op hel
harte binden».
Dit woord van den schrijver kan zeker tot aanbeveling strekken voor een
werk, als wij hier van zijne hand ontvangen. Het is bepaald voor Zondag-