Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
XIX, DE VERWERPING TE NAZARETH.
85
Les XIX- — De verwerping te Nazareth.
« Is deze niet de timmerman ? »
Te lezen — Luk. IV : 16—30.
Te leeren — Luk. VI : 22; Jes. LUI : 1—3; Ps. 72 : 6 (Gez. 40 : 12, 13, 21).
Voor den Onderwijzer.
Het hoofdvereischte, om deze Les goed te behandelen, is: — Dal de onder-
wijzer zich het tooneel in de synagoge levendig genoeg voorstelle, om het te
kunnen beschrijven alsof hij er geweest ware. Naar wij hopen, zal de Schets
met de Aanteekeningen 2 en 3 allen in slaat stellen dit te doen.
Indien de beschrijving eenigszins aan haar doel beantwoordt, zal dit verhaal
één der boeiendste in de Evangeliën blijken te zijn. Juist omdat het niet de
geschiedenis van een wonder is, komt het meer onder het bereik van het
kinderlijk verstand; de kinderen zullen het geheel in zich op kunnen nemen.
Het derde punt van de toepassing is van het meeste belang, en vloeit meer
onmiddelijk uit het verhaal voort; daarom moet men, als er tijd te kort is,
dit alleen nemen. Maar de Les is niet volledig zonder de twee andere punten.
Het eerste is belangrijk voor hen, die gemakkelijk teksten vinden; en men
zal zien, dat in deze paragraaf een voorbeeld wordt gegeven van eene goede
methode om aanhalingen uit de Schrift meer kenteekenend te maken, nl.
door den schrijver altijd sprekend in te voeren — «Salomo zal ons zeggen
hoe» — «Paulus zal ons leeren dat» enz. Oude leerlingen kan men waar-
schuwen voor te groote gemeenzaamheid met het Evangelie, door hun te
herinneren hoeveel meer belang zij (in het algemeen gesproken) in het leven
en den arbeid van Christus stelden, toen zij jonger waren; de gemeenzaamheid
en de daaruitvolgende veronachtzaming namen toe met de jaren.
Voorbeelden zijn bijna niet noodig in eene Les, die op zich zelve zoo aan-
schouwelijk is. Dikwijls is het echter goed er in het begin een te bezigen,
en daar naderhand gebruik van te maken in de toepassing; de Schets zal
daartoe aanwijzingen geven.
Misschien is het van nut te vermelden, dat het motto van de Les uit Mark.
VI : 3 is, waar Jezus (niet zooals elders) de «zoon des timmermans» maar
de «timmerman» wordt genoemd.
Schets van de Les.
Indien een man. die in onze stad en
den omtrek goed bekend was, voor een
tijd wegging — beroemd werd — een
groot krijgsman of reiziger — daarna in
zijn oude plaats terugkwam — hoe zou
hij dan ontvangen worden?
Jezus had dertig jaar te Nazareth ge-
woond — eene kleine stad — iedereen
kende Hem. Waarmede hield Hij zich daar
bezig? Had ongetwijfeld timmermanswerk
voor hen gedaan, was betaald geworden,
enz , enz. — niemand vermoedde Wie
Hij was. Nu gaat Hij weder daarheen,
na voor eenigen tijd weg geweest te zijn