Boekgegevens
Titel: Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Deel: II: Nieuwe Testament
Auteur: Stock, Eugene
Uitgave: Rotterdam: D.A. Daamen, 1899
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1149
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206458
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen voor de zondagschool over het Oude en Nieuwe Testament
Vorige scan Volgende scanScanned page
O O R R E D E.
De Lessen voor de Zondagschool over het Nieuwe Testament, zooals die
nu in het Nederlandsch verschijnen, zijn eigenlijk ontstaan uit de samen-
smelting van twee werken van denzelfden schrijver (Eugene Stock), die
beide, het laatste het meest, bekort zijn. Het eerste behandelt het leven van
onzen Heer in honderd en vier lessen. Het laatste bevat twee en vijftig lessen
over de Handelingen der Apostelen. De Zondagschool-onderwijzer in ons vader-
land, die van dit werk wil gebruik maken, ontvangt nu over de historische
stof van het N. T. een volledige handleiding voor twee jaren.
De Heer Stock is jaren lang werkzaam geweest aan de Zondagscholen
in Engeland, en niet alleen door deze werken — ofschoon hierdoor wel het
meest — heeft hij het getoond, ook in wijder kring, dat hij een oog en een
hart heeft voor de godsdienstige behoeften der kinderen. Nu nog de secretaris
van de Zendingsvereeniging der Engelsche Kerk, bepaald belast met de bezorging
der stukken, die vanwege de vereeniging worden uitgegeven, was hij een-
maal tegelijkertijd uitgever van het orgaan der Zondagschool-vereeniging
(Church Sunday School Magazine), waarin deze Lessen het eerst verschenen.
In September 1870 gat de schrijver ze afzonderlijk uit, en in het volgende
jaar beleefden ze al een tweeden druk.
Bij het eerste verschijnen van deze Lessen heeft men de opmerking gemaakt,
dat ze te vol zijn, dat er te veel instaat De schrijver vermeldt dat in de
voorrede van den eersten druk der afzonderlijke uitgave, en heeft naar aan-
leiding hiervan dan het een en ander op te merken, dat ook hier een plaats
mag vinden.
«De Lessen bevatten meer dan een onderwijzer aan zijne klasse
kan mededeelen, dit is onbetwistbaar, maai' het is niet minder nood-
zakelijk. In de eerste plaats moest de Schets berekend zijn voor alle klassen
in de Zondagschool, daarom is het noodig, aan den eenen kant, om