Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 31 )
bekende werclddeelen , en "het overvloedige gebruik, dat,
bijna dagelijks en zoo algemeen, van deszelfs vleescli
gemaakt wordt, fpreekt dit nuttige dier van dien, ten
onregte aangetijgden, blaam vrij; terwijl het vtrbod
voor Israël-, meer in eenen betrekkelijken zin,cn in het
afgetrokkene tot dat volk en zijne Godsdienstige en bur-
gerlijke inflellingen moet befchouwd worden te behoo-
ren , dan wel tot den innerlijken aard des diers en als
een algemeene gczondheidsregel voor elk ander volk,
dat onder verfcliillende betrekkingen verkeert, en an-
dere hemelftreken bewoont; hetgene niet onduidelijk
blijken kan, zoowel uit het verbod van andere voor onrein
Verklaarde dieren, als Hazen, Konijnen, en dergelijken
meer, en derzelver onfciiadelijkheid voor 's menfchen
i gezondheid,als uit het dagelijksch algemeen en onfcha- V'-,'
delijk gebruik van het Varkensvleesch zelf: otfchoon ' \
men ook moet toeftemmen ,dat het gebruik van Varkens- j
vleesch , veelal, eenen nadeeligen invloed betoont te heb
ben op de ziekten der huid; en , uit dit oogpunt be- -^'Iv
fcliouwd, kan het verbod daar van in het aanfchurft,
melaatsheid en andere huiduitflagen zoo vruchtbare
Palestina wel degelijk als gezondheidsregel gelden; maar
zij kan dan ook alleen voor het Joodfche verbin-
dende zijn. De algemeene bepalingen en bijzondere re-
gelen , die wij hebben opgegeven , dat bij het gebruiken
van vleesch behooren in acht genomen te worden,moe-
ten ook wel degelijk bij het Varkensvleesch hare toepas-
fing vinden; om deze reden mogen in Frankrijk geen
Varkens, die bij een Zeepzieder, Barbier, of Hospitaal
gemest zijn, geflagt worden (♦).
Het Varkensvleesch moet dus hier tweeledig befchouwd
worden, als genomen van wilde of van tamme Varkens;
welke laatfte,gen>cst zijnde, gewoonliik, zeer vet zijn,
en wier vleesch onder den gebruikelijken naam van fpek
bekend is, — Het vleesch van wilde Zwijnen is een
ligter verteerbaar voedfel, dan dat van onze gemeste
huis^arkens, zoowel, omdat zij meer in hunnen na-
tuurlijken ilaat verkeercn, en veel meer beweiting ma-
keu , als voornamelijk omdat het wilde Zwijn een
alleen kruidetend dier is; terwijl het tamme Zwijn al-
les, visch , vleesch en zelf krengen , eet. Het is mede
hierom, dat ik geraden heb, zoo bijzonder acht te
/ ge-
c*) Dict. de Police, pag. 7.