Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 28 )
beginfclen van bederf bekome. In bet koude jaargetij,
bij droog weer en oosteliike. winden, kan ]iet?:elve het
langst buiten bederf blijven; het moet tevens zoo han-
gen, dat de lucht vrijelijk daar door kan fpelen, opdat
het geenen onaangename'n fmaak vcrkrijge. Wenfchelijk
ware het tevens, dat het, op de eene of andere wijze,
voor het ongedierte kon beveiligd worden.
Het moet niet lang ongezouten of ongerookt bewaard
worden, opdat het verderf, dat zich zoo fpoedig en
ook zoo natuurlijk in het doode ligchaam dér dieren ves-
tigt, hetzelve niet aandoe, en hierdoor dus geene ge-
legenheid gegeven worde , dat het des menfchen ge-
zondheid zou kunnen benadeelen. Dat deze zorg met des
te meer naauwkeurigheid moet worden aangewend, hoe war-
mer het jaargetij, cn hoe vochtiger het weer is. en dus
in den zomer en herfst meer moet plaats hebben dan
in den winter, Ipreekt mede, op grond van het hier bo-
ven gemelde, van zelf.
Het inzouten, echter, met zeer zuiver gerafineerd
zee- of gewoon keukenzout, is niet in flaat, het naken-
de bederf te verhoeden, tenzij het in eene zeer groo-
te hoeveelheid gebruikt worde; want het zeer zuivere
gerafineerde zeezout bevordert, uit zijnen aard, fpoe-
dig de ontwikkeling der beginfelen van bederf. Hierom
IS een min zuiver zeezout, waar in, gelijk de Scheid-
kundigcn dit noemen , nog zoutzure bitteraarde gevon-
den wordt (*) , meer aan te bevelen. Ook de bijmen-
ging van falpeter, vooral van het azijnzuur, zou,
daarenboven, in den zomer, elke zorgvuldige huismoe-
der, ter bewaring van hare fpijzen, zeer aan te raden
zijn.
Gaat) wij nu meer bepaald de bijzondere voorwerpen
na, die het zoogdierengeflagt ons tot fpijze oplevert.
Het Rund, is onder de vleeschverfchaffende dieren, bil-
lijk de eerfte plaatsbekleeder, bij onze levenswijze en
in ons vaderland; zijn algemeen gebruik geregtigt ons, om
het daar voor te hotiden, en zijne groote voedingskracht
bevestigt die ontwijfelbare aanfpraak. Zijn vleesch
pronkt ook op de tafels van elk, die in de gelegenheid
is vleesch te eten; het wordt als het voedzaamfle gezocht
door
C*) Men zie Iiier over üilkens . Teclviol, Handboek»
I. Stuk. bl. 78.