Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 27 )
van de nadeeHge gevolgen moet, althans ondervin-
den ? Of wordt het in zijn bloed geiHkt, zoo deelt
het, in alen gevalle, fpoedig in de be^^iniclen der ver-
rotting, vooral na het verdrinken, maar meesr van al-
len indien dc biikfem hetzelve doodeiijk getroffen heeft.
Stcrit het beest zijnen natuurlijken dood, dat is,
houdt het door ouder.iom op te leven , dan is het vleesch
niet meer eerbaar, doordien zijne taaije vezel de'van-
eenfcliciding- en de verteering hoogst moeijelijk, zoo
niet onmogelijk maakt. — Maar is het dier geveld door
eenig kwetfend werktuig, of een kogel, zoo (laat het,
in .dat geval, gelijk met den dood, dien het uit de band
van den vleeschhouivcr omvangt , en kan alzoo van
niecs nadeeligs verdacht worden.
De Goddelijke Wetgever van Israël, wiens wetten
voor de inllanihonding der gezondheid van dat Volk
de fchoonite bewijzen zijner vaderlijke voorzorg ople-
veren, en tevens de uitmuntendde voorbeelden van bür-,
gerlijke waakzaamheid aanvoeren, verbood aan dit zijn
geliefd Volk niet alleen het gebruik, maar zelf het aan-
raken van alle dood aas. (Levit. XL 39 en 40.) Ook
de eerfle Christen kerkvergadering te Jeruzalem beval,
dat elk gelovige (elk Christen belijder) zich mede van
geflikte dieren en vau bloed zoude onthouden. (Hand.
XV. 29.)
Het mishandelen cn te ßerk ja^en doet h't (lagtvee
deelen in oni^elleldheden, welke hareu fchadelijken invloed
op den mensch bewe7en hehben: immers twee llagters-
knechts werden, eenigen tijd geleden, door eene gevaar-
lijke en langdurige ziekte aang-tast, die, naar alle waar-
fchijnlijkhcid, door het dooden van eenen volflrekt afgc-
xnatten Os was veroorzaakt (*).
Het is op grond van dit alLs, dat wij ecie bijzondere zorg
willen gedragen hebben, dat h.'t vleesch, tot Ipij^e geichikt,
genomen Avorde van dieren, die, gezond zijnde , geOagt /ijn.
Het vleesch moet, evenwel, niet al te vcrsch gcßagt
gegeten worden; het moet ten minden één' dag, nadat
het gedood is, hangen, alvorens het afgehouwen worde;
anders zijn de vezelen zoo taai, dat het door koken of
braden niet maisch kan gemaakt worden llicrbii moet, nop;-
tans - het jaargetij en de gefleldheid des danipkrings in aan-
merking komen, opdat het niet te lang hange, en dc
be-
c*) Gazette litteraire. Fevrier 1767. p. 490.