Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
!

C )
Daar het evenwel hoogst moeijelijk is, in dezen zicli
voor bedrog te hoeden, behoort, overal, 's Lands
^ , Overigiieict le zorgen, bij eene weiingerichte Staatsrcge-
ling (Policie) 5 dat, door aangeftclde ervarene Ketir-
• meesteren het llagtvee, voor en na de llagting, en eer
'1 het mag verkocht of geleverd worden, gefcbouwd en
■7 - goedgLjmu'd w^orde; eene zaak even wenichelijk, als
\ ■ p' hef aaiil^affen van openlijke llagtiuiizcn en vleeschhal-
[ - len, buiten welke geen vee gellagt, noch vleesch ver-
t * • ' kogt mag werden, op verbeurte van vee cn vleesch,
en nog van et-ne aanzienlijke geldfonime daar boven-
Niet altoos evenwel kan de best mogelijke inrigting,
ter voldoening aan" de buvcngenielde vereischten, eene
j geheele bevrijding van het gevaar, en eene, volkomcne
■ ' gerustttelling verfchaflen, zoo lang de invoer van vleesch
" en fpek van buiten de bijzondere plaatien, vooral van
buiten 's Lands, vrij blijft. Men behoorde niet toe te
fl:aan,dat eenig gezouten of geröokt vleesch , fpek, ham-
men, tongen, worst, noch diergelijke, van buiten in-
gevoerd Averden, althans niet tenzij voorzien van certi-
ficaten van de llegeering, en verklaringen van vaste,
goedbezohligde en beëedigde Keurmeesteren, inhouden-
de, dat het inkomende vleesch of Ipek, enz. gemerkt
(......) van volmaakt gezond gellagt vee genomen is,
en eene behoorlijke behandeling ondergaan heeft. Wel-
ke certificaten , door plaatfelijke beëedigde Keurmeeste-
ren bij het inkomen, na gedane onderzoek, met een
bewijs behoorden vermeerderd te worden, waarbij de
deugdzaamheid en de onbedorvene toelland dier waren
♦ werden verzekerd, als wanneer men, na het aanhangen
van een gezegeld bewijs j/an goedkeuring aan ieder
f Huk, den verkoop zou kiinnen toellaan.
I Dat het geflorvene vee^ veelal, eene ongezonde, en
mitsdien fchadelijke, althans verdachte fpijze kan en
moet opleveren, is van voren reeds genoegzaam op te
maken. Immers er moet bij dezelve eene ï^eweldige oor-
zaak, die den dood heeft opgewekt, zijn voorafgegaan,
en deze bepaak zich tot ziekte; de doodelijke beet van
een vergifti;^ of dol geworden dier; een doodenden blik-
femPag; eene uitwendig aan^ebragte belediging door
vallen, llooten, enzv. of eindelijk worgen of verdrinken.—
'Jin .voert niet elke ziekte, l'metftof of giftige beet fcha-
I ^ ^ deliike eigcnfchappen in het ligchaam des diers, en,
door deszelfs gebruik, ia dat van den mensch, die daar
van