Boekgegevens
Titel: Natuur- en huishoudkundig handboek
Serie: Verhandelingen, uitgegeeven door de Nederlandsche Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen ;, 15: 2
Auteur: Stant, Cornelius
Uitgave: Amsterdam: C. de Vries, H. van Munster en zoon, J. van der Heij, 1814.
Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen.
Opmerking: Bevat: Antwoord op de prijsstoffe: Een natuur- en huishoudkundig handboekje / door Cornelis Stant
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-930
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206414
Onderwerp: Geneeskunde: voeding (persoonlijke gezondheidszorg)
Trefwoord: Voedingsstoffen, Voedselveiligheid, Voedingsleer, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en huishoudkundig handboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 25 )
verhaalt immers, dat een voerman, eenen fchoonen, maar
met de beginfelen der veepest befmetten, Os, voor ee-
nen geringen prijs gekocht hebbende, dien flagtte en tot
zijn gebruik inzoutte; dat hij en vijf zijner huisgenooten ,
kort nadac zij van dit vleesch gegeten hadden, aan
eene kwaadaardige pestkoorts Ifierven. In dc Gazctte
Litteraire van Berlijn vindt men de befchrijving eener
ziekte, welke uit het gebruik van aan ziekte geltorven.
vee ontflaan was, en alle reekenen van opgenomen ver-
gif opleverde (♦) Twaalf Studenten ftierven, in den
jare 1677, te Leipzig, mede aan het eten van vleesch
van een aan de ziekte geftorvcn beest; cn dit rampza-
lig lot trof mede eenige Studenten aan de lioge School
te Koningsbergen. Ook het gebruik der ingewanden
van zieke beesten heeft even dezelfde nadceligc gevol-
gen te weeg gebragt,en aan vergiftiging gelijkende toe-
vallen opgewekt, zoo als dit door Dr. den os,te. Alen.
gon, is waargenomen (fj). En hoewel ik het getal van
bevestigende waarnemingen nog grootelijks zou kunnen ver-
meerderen , zal het aangevoerde genoegzaam kunnen vol-
doen , om het gevaarlijke daar van niet te ontkennen en
zorgeloos daaromtrent tc verkeren; opdat ik van het
zeker fchadende zwijge, uit eerbied voor de waarnemin-
gen van niet min beroemde mannen, die de onfchade-
lijkheid even zeer fchijnen te bevestigen. Want offehoon
al eens, onder begunstigende om handigheden, het vleesch
van zieke dieren niet fchaden zou, zoo lang men on-
kundig is, welke die omdandigheden zijn, en v/anneer
dezelve dadelijk werk/iaam moeten geacht worden te we-
zen, blijft er altoos gevaar te duchten, hetwelke men
geheel kan vermijden, wanneer men zich tracht te over-
tuigen, dat men geen vleesch dan van gezond gellagt
vee eet.
Eene veeljarige ondervinding heeft nog geleerd, dat
het vleesch van beesten, aan eene befmetteliike ziekte
geftorven, of, geflagt terwijl zij daaraan reeds onder-
hevig waren,als zoodanig onderkend wordt, dat het, in
pekel gelegd zijnde, daarvan niet doortrokken wordt;
hoe ongezonder het beest is, des te laffer zal het
vleesch van binnen zijn: zelfs zal het in de kuip ver-
rotten.
Daar
C*) Année 1765. N". 84.
CO Eelhart, dc Menfchcnvriend, me Stuk, bl, 113,
B 5